Dagsorden/mødereferat 2023

 

Referat fra bestyrelsesmøde i Stenlille Jagtforening
8. november 2023 kl. 19.00

Deltagere: Arne, Mikkel, Dorit, Niels, Leif, Ole, Lene
Afbud: John

1. Velkomst v/ formanden. Dagsorden godkendt

2. Opfølgning på sidste referat: ingen kommentarer

3. Runde – herunder nyt fra kassereren

Dorit: Bank – 286.822,67 kr. kassebeholdning – 8.530 kr.
P.t. 416 medlemmer. El-regning til og med 30/9 – 16.252,06 kr. mod 17.641 for samme tidsrum i 2022.

Lene: ingen kommentarer

Mikkel: p.t. 17 elever tilmeldt jagttegnskursus. Mangler tilbagemelding fra Niløse vedr. skydedage til jagttegnseleverne.

Leif: ingen kommentarer

Ole: Skal til Jægerrådsmøde den 11/11

Niels: ingen kommentarer

Arne: Havemøblerne skal skilles og sættes ind

4. Julefrokost den 24. november. P.t. 55 tilmeldte. Niels, Dorit Arne, Lone og Lene mødes fredag 24/11 kl. 8:30, hvor vi dækker bord og gør klar til julefrokosten. Lene køber amerikansk lotteri. Gevinster – Lone og Dorit laver 3 kurve. Derudover laver vi 8 gevinster med vin og merchandise. Alle hjælper med afrydningen.

5. Program 2024. Foreløbigt program er sendt ud til mødedeltagerne. Gennemgået. Alle bedes være opmærksomme på at melde tilbage til Lene Henriksen med de nødvendige data senest 1. december

6. Eventuelt: ingen bemærkninger

7. Næste møde: Pakke programmer den 11. december kl. 18. Ole, Niels, John, Mikkel, Dorit, Leif, Arne, Lone, Lene

8. Mødedatoer i 2024

Mandag den 19. februar kl. 19:00
Mandag den 15. april kl. 19:00
Mandag den 10. juni kl. 19:00
Mandag den 9. september kl. 18:00 (med spisning) med gennemgang af regnskabet

Mødet sluttede kl. 21:10

 

Referat fra møde med Bestyrelse og Udvalg den 11. oktober 2023
Deltagere: Arne Nielsen, Mikkel Frederiksen, Dorit Hejlesen, Lene Henriksen, John Jørgensen, Carl Aage Arnenstrøm, Per T. Nielsen, Daniel Hansson

Referat:
1. Det fremtidige samarbejde
2. Evt. ønsker fra udvalgene
3. Program for 2024
4. Evt. deltagelse i Kredsmøde på Sværdborg den 15/11-2023 og den 9/3-2024
Ny telefonliste over alle bestyrelsesmedlemmer og udvalgsmedlemmer sendes via mail sammen med referatet.

Runde:
Flugtskydning:.

Riffeludvalg: Der er ikke så mange aktiviteter i riffeludvalget mere. Trofæaften, Bukkemorgen, Elgbanen til sommerfesten, Hanebjerg. Forslag om at tage kontakt til Friis` skydebane i Holbæk mhp. indskydning og evt. arrangement kun for Stenlille. Per forsøger at kontakte skydebanen.

Hundeudvalget:
Forslag om indkøb af en dummy launcher – drevet på trykluft – derfor skal der ikke våbentilladelse til.

Jagttegn:
Mikkel har bestilt kursistmapper til 25 personer. P.t. er der tilmeldt 13 personer. Mikkel sender velkomstmail ud til alle kursisterne ca. 1 måned før kursusstart. Jagttegnsudvalget planlægger og indkalder til møde snarest – inden kurset starter.

Jagthorn: Forslag om kontingent stigning til 400 kr. Vi taler om det med jagthornsblæserne.

Husudvalget:

Hjemmesiden: Der er p.t. kun 12 personer. Vi opfordrer til tilmelding i program 2024.

Program 2024: arrangementer der skal med i program 2024, bedes sendt til Lene (Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.) senest 1. december 2023.

Kreds 6 afholder møde vedr. vildtforvaltning og jagttidsrevision den 15/11 kl. 19-21:30 på Sværdborg – er nogen interesseret? Mikkel, Per N., Daniel, Arne
Kredsmøde den 9/3 2024 på Sværdborg – hvem vil med? Carl Aage, Dorit, Arne, Lene, evt. Mikkel,

Næste ordinære bestyrelsesmøde onsdag den 8. november kl. 19.00 med program 2024 på dagsordenen

Bestyrelsen pakker programmer den 11. december kl. 18.00. Hvis nogen har lyst til at hjælpe, bedes de give besked til Lene.

Mødet sluttede kl. 21

 
 

Stenlille Jagtforening
Generalforsamling torsdag den 28. september 2023

Referat:
Tilstede ved generalforsamlingen var 45 personer - heraf 40 stemmeberettigede medlemmer.

1. Velkomst v/ formanden
1. Valg af dirigent Bo Simonsen vælges
2. Valg af stemmetællere: Søren Godtfredsen og Keld Christiansen

2. Formandens beretning: bilag I
Tilføjelse fra Repræsentantskabsmødet: Den alm. prisstigning imødekommer ikke den reelle prisstigning, så der spares samtidig med en stigning i kontingentet sv.t. 20 kr.

3. Beretning fra de enkelte udvalg:
1. Flugtskydning v/ Niels Rasmussen: Der er afholdt fastelavnsskydning med ca. 20 deltagere – håber der kommer flere næste år.
Så havde vi arrangeret ”lav din egen kragefælde” hvor der desværre kun var 4 personer der lavede fælder.
Kragedagen var flyttet til starten af september. Da der ingen tilmeldte var i nogen af foreningerne, blev arrangementet aflyst. Vi forsøger at få lagt arrangementet tilbage til januar måned.

Reguleringsudvalget v/ Claus Bomand: Regulering blev udført fra 1. maj til 15. juni 2020 hvor der blev reguleret 56 rågeunger.
I 2021 blev det en udfordring at man for 2020 ved indberetningen skulle oplyse hvor mange volsne fugle der havde været i kolonien samt hvor mange æg og unger der var i rederne – så jægerne måtte ud og tælle. Der blev i Stenlille reguleret 146 rågeunger / i Dianalund 6 rågeunger og I Nyrup 15 rågeunger.
I 2022 blev der reguleret 165 rågeunger i fordelt på 2 steder.
2023 har været turbulent i forhold til regulering pga. mange misforståelser og snakken forbi hinanden. Vi er blevet truet med politianmeldelse og konfiskering af jagttegn pga. forkert indberetning til Naturstyrelsen. Jeg nåede ikke at indberette til tiden, hvorefter jeg ikke kan få muligheden for det. Mailkorrespondance til koordinatoren samt til Naturstyrelsen bliver misforstået og det ender med de omtalte trusler. Tingene falder dog efterhånden på plads. Det er reguleret 223 rågeunger i Stenlille, 8 rågeunger på Munke Bjergby skole.

2. Hundeudvalg v/ Arne Nielsen: Lydighed startede sidste søndag i januar med ca. 60 hunde. 9 gange og herefter afslutning med præmier til de bedte hunde på dagen og gule ærter til menneskene. Sidste torsdag i marts startede apportering med ca. 45 hunde. Vi har afholdt en åben apporteringsprøve med ca. 50 hunde. Vi har haft 2 gange marktræning for de stående hunde. I august og september havde vi lydighedstræning for hvalpe og unghunde. Skønt med den gode opbakning.

3. Riffeludvalg v/ Per Nielsen: Trofæaften med ølsmagning i marts måned med ca. 50 deltagere. Der var ikke så mange bukke men fine præmier til de der var. Bukkemorgen 16/5 var godt besøgt, men kun 3 bukke var blevet nedlagt.

4. Jagthorn V/ Lene Henriksen: Vi blæser stadig på 2 hold – et begynderhold og et øvet hold. Det vigtigste for os er hyggen og det sociale. Vi blæser og drikker kaffe og spiser kage – og så laver vi en lille ølsmagning hver gang.

5. Jagttegnsudvalg V Mikkel Frederiksen: Der var 26 kursister hvor de fleste var omkring de 15-16 år. Ud af de 26 har 23 gennemført kurset. Jeg får ikke at vide om kursisterne består, men på systemet kan jeg se at de fleste er bestået. Der er p.t. 9 tilmeldt kurset som starter i slutningen ag november. Kursisterne introduceres til alle tre former for jagt – riffel, bue og hagl – men kurset fokuserer på hagljagt.

6. Husudvalg v/Dorit Hejlesen: Vi har lavet mange ting på husene og det er dejligt at flere medlemmer kommer for at hjælpe.

7. TeamLady v/Lene Henriksen: Vi er p.t. 12 medlemmer. Vi mødes 4 gange om året. I februar var vi på besøg i Mosehusets Købmandshandel i Borup. En dejlig dag med cafebesøg i Ringsted bagefter. I maj måned var på Gavnø Slot og se på tulipaner. – og denne gang var vi bagefter på cafe i Ringsted.
Den 30. august tog vi til København og spiste frokost i Nyhavn, hvorefter vi var på kanalrundfart. En dejlig tur fra kl. 11 til kl. 18.Vores december møde vil i år også blive en tur til København, hvor vi gå på juleudstilling i Tiivoli.

4. Regnskab v/ kassereren Dorit Hejlesen: Regnskabet bliver gennemgået, hvorefter det godkendes.

5. Indkomne forslag: Ingen indkomne forslag

5a. Uddeling af Jubilæumsnåle: Jacob Langkjær og Finn Pedersen 25 års / Allan Lund Christensen 40 års /Allan Leitoft 60 års

6. Valg til bestyrelsen
1. Arne Nielsen ej på valg
2. John Jørgensen ej på valg
3. Dorit Hejlesen ej på valg
4. Lene Henriksen genvalgt
5. Leif Hansen genvalgt
6. Niels Riber Rasmussen genvalgt
7. Mikkel Frederiksen genvalgt

Suppleanter: Vælges for et år af gangen Ole Holck

7. Valg til flugtskydningsudvalg:
1. Ole Holck genvalgt
2. Niels Riber Rasmussen genvalgt
3. Per Pedersen ej på valg

8. Valg til hundeudvalg:
1. Arne Nielsen ej på valg
2. Carl Aage Arnenstrøm ej på valg
3. Per Pedersen genvalgt
4. Mette Faber ej på valg

9. Valg til riffeludvalg:
1. Torben Hovmann genvalgt
2. Per T. Nielsen genvalgt
3. Mark Nielsen ej på valg
4. Flemming M. Petersen genvalgt
5. Finn Nielsen ej på valg

10. Valg til Jagthornsudvalg:
1. Johnny Nielsen ej på valg

11. Valg til Jagttegnsudvalg:
1. Arne Nielsen ej på valg
2. Mikkel Frederiksen genvalgt
3. Flemming Malthe Petersen genvalgt
4. Daniel Hansson ej på valg

12. Valg til husudvalg: Formanden for Jagtforeningen er formand for husudvalget.
1. Arne Nielsen genvalgt
2. Dorit Hejlesen ej på valg
3. Leif Hansen genvalgt
4. Lene Henriksen ej på valg
5. Ole Holck ej på valg
6. John Jørgensen ej på valg
7. Niels Rasmussen genvalgt
8. Mikkel Frederiksen genvalgt

13. Valg ad revisorer:
1. Ingrid Christiansen genvalgt
2. Kirsten Thybo Nyvalgt
Suppleant:
• P.t. ingen

14. Fastsættelse af kontingent: Støttemedlemmer sættes op fra 100 kr. til 200 kr. Blev godkendt ved afstemning ved håndsoprækning.

15. Eventuelt: den 15.november afholder Kreds 6 møde på Sværdborg – sæt kryds i kalenderen og kom og vær med til at påvirke og få indflydelse.

Kredsmødet i 2024 bliver 9. marts på Sværdborg.

Mødet sluttede kl. 21.

Dirigent: Bo Simonsen

Sekretær: Lene Henriksen

 

Bestyrelsen konstituerede sig straks efter generalforsamlingen den 28/09-2023

Formand Arne Nielsen
Næstformand Mikkel Frederiksen
Kasserer Dorit Hejlesen
Sekretær Lene Henriksen
Bestyrelsesmedlem Leif Hansen
Bestyrelsesmedlem Niels Riber Rasmussen
Bestyrelsesmedlem John Jørgensen

Sorø Jægerråd Ole Holck

Næste møde onsdag den 11. oktober kl. 18:30 med alle udvalg, hvor vi spiser smørrebrød sammen
Næste ordinære møde den 8/11 kl. 19, hvor vi arbejder med programmet for 2023.
Den 11/12 kl. 18 mødes vi og pakker programmer. Vi starter med at spise et par stykker mad.

 

Referat fra bestyrelsesmøde i Stenlille Jagtforening 11. september 2023
Deltagere: Arne, Mikkel, Dorit, Niels, John, Leif, Lene
Afbud:

Regnskabet blev gennemgået.

1. Velkomst v/ formanden. Dagsorden godkendt

2. Opfølgning på sidste referat: ingen kommentarer

3. Runde – herunder nyt fra kassereren
Dorit: Bank – 286.518,56 kr. kassebeholdning – 9.110 kr.
P.t. 411 medlemmer.
El-forbrug pr. 31.07.2022 betalt 16.351,46 kr. 31/07.2023 14.587,67 kr.
Lene: Indkøber mikrofon – håndholdt og headsæt – samt højtaler med god lyd, som passer til
Mikkel: der er p.t. 8 tilmeldt jagttegnskursus. Dorit deltager på første kursusdag og modtager betaling – dvs. kursisterne skal ikke betale på forhånd.
Mikkel har bestået kursus som flugtskydningsinstruktør.
John: Skiltet over døren skal også males.
Niels: Den gamle græsslåmaskine er stadig til reparation. Kragedagen blev aflyst pga. ingen tilmeldinger hverken her eller hos andre foreninger.
Intet nyt fra Jægerrådsmødet.
Leif: ingen kommentarer
Arne: intet nyt

4. Arbejdsdage: Begge huse er malet udvending. Vinduerne og containerne bør også males. Vi mødes torsdag den 21/9 kl. 9.00, hvor vi maler vinduer. Containerne må vente til næste år.

5. Generalforsamling den 28. september. Thommas Mathiesen ønsker ikke længere at være suppleant. Else Jeppesen ønsker ikke længere at stille op som revisor. Ole Holck vil gerne fortsætte som suppleant og vil endvidere gerne påtage sig at repræsentere foreningen i Sorø Jægerråd. 3 præmier til lodtrækning på medlemsnummeret (250 kr.) Dorit og Lone sørger for det.
Bestyrelsen foreslår dirigent – Bo Simonsen formanden for kreds 6
Vi (der kan) mødes kl. 9 for at gøre klar til og med de gule ærter. Alle andre møder kl. 17.00
Jubilæumsnåle: 2-25 års / 1-40 års / 1-60 års. Dorit har sendt invitation pr. brev.
Medlemskontingent: uændret for Stenlille Jagtforening.

6. Ideer til program 2024: Tur til Refsvindinge igen i 2025.
I september 2024 gentager vi turen til Dyrehaven
Krebsegilde med Søren Godtfredsen og evt. foredrag om fiskeri
Rødvinssmagning til Trofæaftenen 13/3-2024 (forhøre hos Slagelse vinkompagni og andre) med evt. vildtkød og lidt ost.
Foredrag ved dyrlæge
Demonstration vedr. Sweisshunde og deres arbejde. Arne snakker med Thorsten om mulighed.

7. Foreningen har 75 års jubilæum 2025. Ingen kommentarer i dag – tages op på første møde i 2024

8. Eventuelt: Der er indkommet undren over at Løve hundeskole reklamerer på facebooksiden ”Hundetræning Stenlille Jagtforening”.

9. Næste møde: Foreslået møde med udvalgene onsdag den 11/10 kl. 18.30 med fællesspisning

Mødes omkring programmet den 8. november kl. 19
Pakke programmer mandag den 11. december kl. 18

Mødet sluttede kl. 21:15

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde i Stenlille Jagtforening 12. juni 2023
Deltagere: Arne, Mikkel, Dorit, Niels, John, Leif og Lene
Afbud:

1. Velkomst ved formanden. Dagsorden godkendes

2. Opfølgning på sidste referat: ingen kommentarer

3. Runde – herunder nyt fra kassereren:

Mikkel: Har været til udstilling for stående jagthunde (SJD) i Vissenbjerg – et fint arrangement, som folk med stående hunde opfordres til at deltage i. Mikkel afsøger fortsat muligheden for en trådløs mikrofon – det er ikke så simpelt som vi troede. Mikkel er rådet til at forespørge hos Kjeld Helmuths musikforretning i Slagelse. Lene undersøger muligheden der (mikrofon til foredragsholder og en til evt. spørgerunde).

Leif: Ingen kommentarer
Niels: Ingen kommentarer
John: Ingen kommentarer
Arne: Var til repræsentantskabsmøde i Odense lørdag den 10/6. Kontingentet til Jægerforbundet stiger med 2,5 % - begrundes i inflationen.

Udsætning af ænder udfases og stopper om 5 år. Udsætning af fasaner og agerhøns tages op igen om 10 år.

Vi forventer at den gamle græsslåmaskine kun kan holde denne sæson. Niels undersøger om det kan betale sig at reparere den, eller der skal købes en ny.

Dorit: Kassebeholdning: 7.926 kr. Bank: 360.051,28 kr. P.t. 410 medlemmer og 16 i restance.

Vi vil gerne sikre os bankmæssigt ved at oprette både Arne og Dorit på bankkontoen.

Vi har fået 15.000 kr. gennem DJ puljen til tilbygningen i det store hus.

Lene: ingen kommentarer

4. Planlægning af flere arbejdsdage – Tømreren begynder på tilbygningen den 13/6. De udvendige brædder skal males inden de sættes op. Niels hjælper tirsdag, onsdag og fredag i uge 24. Lene og Arne hjælper torsdag

5. Sommerfest 1. juli: Der er 65 tilmeldte. Alle fra bestyrelsen deltager. To do listen er opdateret.

6. Foreningen har 75 års jubilæum i 2025 – punktet vil være på dagsordenen frem til jubilæet – 1. lørdag i juli 2025 (5. juli 2025) Niels forhører sig om pris på en mulig musiker

7. Eventuelt: Der er steder på den udvendige side af husene, der trænger til maling. Vi starter med at male den 22. august – mødes kl. 16 ellers snarest derefter og maler nogle timer. Starter med syd og øst siderne

8. Næste møde 11. september kl. 18.00. Vi spiser, når regnskaberne er gennemgået.

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde i Stenlille Jagtforening 17. april 2023

Deltagere: Arne, Mikkel, Dorit, Niels, John, Leif og Lene
Afbud: Thommas

1. Velkomst ved formanden. Dagsorden godkendes

2. Opfølgning på sidste referat: Mikkel følger op på indkøb af mikrofon.

3. Runde – herunder nyt fra kassereren:

Mikkel: Jagttegnsholdet er snart færdig- sidste gang 2/5. 23 har gennemført kurset. De første skal til prøve på onsdag. Alt har fungeret fint under kurset. Vi har indkøbt 2 haglgeværer mere, vi har således 7 geværer til evt. brug på skydebane.
Mikkel vil gennemgå kursus som flugtskydningsinstruktør når det bliver muligt.

Leif: Niels har jævnet alle muldvarpeskuddene – dejligt.

Niels: Vedr. rågeregulering på skolen og børnehaven i Stenlille – Pedellen vil gerne selv regulere. Dette er ikke muligt, da han ikke har reguleringskursus og heller ikke er medlem af Stenlille jagtforening

John: ingen kommentarer

Arne: Borde og bænke er samlet. Borde og bænke er ikke smurt i år – burde være tilstrækkeligt hvert andet eller tredje år. Der skal sprøjtes på gårdspladsen og rundt omkring buske og træer – John sørger for det.
Vores trofæaften med ølsmagning gik godt med ca. 45 deltagere.

Dorit: Kassebeholdning: 13.263,00 kr. Bank: 359.430,78 kr. Vi har søgt 87.179 kr. gennem DJ puljen til tilbygning i det store hus.
Strøm i februar 2023 3648 kr. i februar 2022 betalte vi 2639 kr.

Lene: ingen kommentarer.

4. Er der behov for en arbejdsdag i løbet af foråret – ja fredag den 28/4 kl. 8 Lene kommer først ved 10 tiden) samt fredag den 12/5 (afbud fra Niels)

Vi skal have ordnet:
rygningspladerne på det lille hus skal skiftes
Malet trapperne
Malet vindskederne
Brombærrene skal beskæres
Alle forventes at komme – udover John og Mikkel som er på arbejde.

5. Nye væglamper i det store hus - er indkøbt

6. Foreningen har 75 års jubilæum i 2025 – punktet vil være på dagsordenen frem til jubilæet – 1. lørdag i juli 2025 (5. juli 2025)
Rød løber og fakler
En stolpe i midten med guirlander ud til siderne
Levende musik – undersøge til næste gang hvilke lokal bands der kunne være mulige
Evt. mad fra Kolberg
Invitation til udvalgte – kredsformand, andre jagtforeninger, Jægerforbundet. Lene og Dorit laver et udkast til en indbydelse, som kan sendes ud med program 2025
Hvis man vil give en gave kan der doneres via mobilpay.

7. Eventuelt: Sommerfest den 1. juli – ingen har meldt afbud.

8. Næste møde 12. juni kl. 19.00

 

Referat fra bestyrelsesmøde i Stenlille Jagtforening 20. februar 2023
Deltagere: Arne, Mikkel, Dorit, Niels, John, Leif, Ole og Lene

1. Velkomst ved formanden. Dagsorden godkendes

2. Opfølgning på sidste referat: ingen kommentarer

3. Runde – herunder nyt fra kassereren:

Niels: Fastelavnsskydningen blev afholdt i Niløse jagtforening. Der var ca. 20 deltagende om formiddagen og 12 til at skyde til tønden. Niløse Jagtforening tog 4500 kr. for at starte skydebanen op – måske vi kunne forhandle os til en lavere pris næste år.
Kragefældedagen blev afholdt med kun 3 deltagere. Det er i underkanten til at det bør gentages. Der var klargjort materialer til endnu 5 fælder, som pakkes ”sætvis” og opbevares i containeren.
John: Ingen kommentarer
Leif: Ingen kommentarer
Mikkel: der er 23 jagttegnselever
Lene: ingen kommentarer
Dorit: Kasse 8.213 kr. Bank 317.942,44 kr. P.t. 426 medlemmer. Elforbruget i 2022 har været stort set som i 2021, men prisen er i runde tal fordoblet.
Arne: Hvis vi arrangerer en skydning på en ”ikke skydebane” har vi forsikring gennem Jægerforbundet.
Kommunen har givet tilladelse til placering af containerne på Jagtforeningens område.
Hvis nogle af foreningens medlemmer kunne have lyst til at prøve at fange muldvarper, er man velkommen til at forsøge på foreningens område. Ole og Niels jævner skuddene, inden græsset begynder at vokse.
Vores vej trænger meget til at få fyldt hullerne op, det bliver gjort ved først mulige lejlighed – Niels snakker med grusgravens medarbejdere om at låne en gummiged, så vejen kan blive jævnet.
Vi har købt højtalere til brug ved foredrag o. lign. Vi skal have købt mikrofon også.
Vi har 50 hunde til lydighedstræning.

4. Kommende arrangementer: 27/2 foredrag om blyfri ammunition. Dorit bestiller kage hos Pia.
Trofæaften: Arne modtager tilmelding senest 8/3 (max 75) og giver besked til Dorit. Dorit, Lone og Lene laver ost og brød til arrangementet.
Mikkel forespørger i Elgiganten om en mikrofon

5. Orientering om den nye hjemmeside – incl. nyhedsbrev. Gennemgået

6. Foreningen har 75 års jubilæum i 2025 – punktet vil være på dagsordenen frem til jubilæet.’

7. Eventuelt: Døjringe beboerforening har henvendt sig om at være medlem så de kan leje lokalerne. Bestyrelsen svarer at beboerformanden kan melde sig ind i foreningen som støttemedlem og dermed kan leje lokalerne til foreningsarrangement – men kan ikke videreudlejes til beboerne i øvrigt.

Alle kan melde sig ind i foreningen.

Formuleringen om leje af lokalerne til foreningens medlemmer skal omformuleres på hjemmesiden – til ”videreudlejning til ikke medlemmer er ikke tilladt”

Der er endnu ikke nogen aftale om køb af jord – de har 10 år til at grave grus.

Ved næste arbejdsdag trænger tagene på containerne til at blive fejet.

 

8. Næste møde 17. april kl. 19.00

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde i Stenlille Jagtforening 9. november 2022
Deltagere: Arne, Mikkel, Dorit, Niels, John, Leif, Lene

1. Velkomst v/ formanden.

2. Opfølgning på sidste referat. Ingen kommentarer.

3. Runde – herunder nyt fra kassereren.

Arne: ingen kommentarer
Dorit: Kasse 6.960 kr. Bank 276.962,64 kr.
Lene: Suppleanterne er inviteret, men kunne ikke deltage i dag.
Mikkel: Har fået bekræftelse fra ”ølsmageren” vedr. trofæaftenen. Arrangementet er gratis for medlemmer.
Har nu gennemført 1. og 2. modul af lederuddannelsen i Danmarks Jægerforbund.
Mikkel bestiller sikkerhedsudstyr til jagttegnseleverne fra Jægerforbundet.
John: ingen kommentarer
Niels: Fastelavnsskydning er aftalt til den 18/2. Der er møde i Sorø Jægerråd mandag den 14/11, hvor Arne deltager i stedet for Niels.
Leif: ingen kommentarer

4. Julefrokosten – har vi styr på den? Dorit og Lene laver 3 store præmier og 7 mindre til Amerikansk lotteri. Lene køber amerikansk lotteri.
Maden laver vi i fællesskab – Vi mødes kl. 9 (Arne, Lone, Dorit, Lene). Vi hjælpes i løbet af aftenen, og med at rydde op til slut.
Vi supplerer menuen i år med rødkålssalat med appelsiner, granatæbler og figner. TeamLady pynter jyletræet.

5. Program 2023 – Gennemgået og rettet til.

6. Foreningen har 75 års jubilæum i 2025 – punktet vil være på dagsordenen frem til jubilæet.

7. Eventuelt: der er kommet overslag på den tidligere omtalte tilbygning. 87.178,90 kr. Vi afventer og ser om vi på et tidspunkt kan søge tilskud fra Jægerforbundet.

8. Planlagte møder for det kommende år:
Mandag den 20. februar kl. 19
Mandag den 17. april kl. 19
Mandag den 12. juni kl. 19
Mandag den 11. september kl. 18 med gennemgang af regnskabet

Næste møde er den 12/12 hvor vi pakker programmer. Vi spiser sammen kl. 18. Lene bestiller smørrebrød

 

 

 Referat fra møde med Bestyrelse og Udvalg den 12. oktober 2022

Deltagere: Arne Nielsen, Mikkel Frederiksen, Dorit Hejlesen, Lene Henriksen, Niels R. Rasmussen, John Jørgensen, Ole Holck, Carl Aage Arnenstrøm, Torben Hovmand, Per T. Nielsen, Mette Faber, Thommas Mathiesen, Johnny R. Nielsen, Daniel Hansson

Referat:
1.    Det fremtidige samarbejde
2.    Evt. ønsker fra udvalgene
3.    Program for 2023


Velkommen til nye medlemmer af bestyrelse og udvalg.

 

Præsentationsrunde.
Ny telefonliste over alle bestyrelsesmedlemmer og udvalgsmedlemmer er sendt ud via mail – printes og udleveres til alle


Runde:

Flugtskydning: Fastelavnsskydning forventes at foregå i Niløse jagtforening. Niels aftaler en dato med Claus Tage fra Niløse jagtforening – evt. 18. eller 25. februar
Forslag om bustur til Susegården i Sverige. Niels undersøger mulig pris og evt. dato i april 2023 inden næste bestyrelsesmøde i november.

 

Riffeludvalg: Fortsætter som sidste år med mulighed for skydning i Roskilde og på Antvorskov
Torben sender datoer vedr. indskydning samt dato for skydning på Hanebjerg.
Trofæaftenen 15. marts med ølsmagning.
Foredrag ved Jægerforbundet omkring Blyfri riffelammunition mandag 27. februar kl. 19 – riffeludvalget arrangerer. Evt. oplæg samme aften ved Morten Sinding (Arne kontakter Morten)

 

Hundeudvalget: mangler ingenting. Balancebommen mangler dog stadig. Foredrag ved dyrlæge Astrid fra St. Merløse Dyreklinik omkring sygdomme hos hunden generelt onsdag den 8. februar.
Mette Faber er ny i hundeudvalget. Starter med at gå ”føl”.

 

Jagttegn: Vil gerne kunne give eleverne lidt morgenmad når de er på skydebanen – det gør du bare.

 

Jagthorn: Vi mangler ikke noget

 

Husudvalget: Rygpladerne på det lille hus skaller af. Er der mon stadig garanti på dem. Torben undesøger.


Vi indhenter et tilbud på en lille tilbygning til det store hus – til opbevaring af borde og stole.

 

Hjemmesiden: Hjemmesiden ”renoveres” i løbet af de næste måneder. Vi håber at nyhedsmailen kommer til at fungere og facebook log in bliver mere tydelig.

 

Program 2023: Bestyrelsen holder møde vedr. program 2023 den 12. november.

Mødet sluttede kl. 21.15

Næste ordinære bestyrelsesmøde tirsdag den 9. november kl. 19.00 med program 2023 på dagsordenen

Bestyrelsen pakker programmer den 12. december kl. 18.00. Hvis nogen har lyst til at hjælpe, bedes de give besked til Lene.

 
 
 

Generalforsamling torsdag den 29. september 2022

Tilstede ved generalforsamlingen var 41 stemmeberettigede medlemmer
1.    Velkomst v/ formanden
1.    Valg af dirigent – Bo Simonsen blev valgt
2.    Valg af stemmetællere – Morten Sinding og Lasse Petersen blev valgt

 

2.    Formandens beretning – bilag I
Med tilføjelse på opfordring af Tommy Christensen – vi har købt nye stole på auktion til lokalerne.

 

3.    Beretning fra de enkelte udvalg

1.    Flugtskydning v/ Arne Nielsen: vi forventer at afholde fastelavnsskydning igen i 2023 – denne gang på Niløse skydebane.
Reguleringsjægerne er aktive, når og hvor der er brug for dem.
”Lav din egne kragefælde” – trak kun et enkelt medlem plus nogle jagttegnselever. Medlemmerne opfordres til at deltage i et lignende arrangement næste år.
For at regulere på kommunens ejendomme skal man have kursus som reguleringsjæger. Lodsejeren kan selv søge om at måtte regulere på sin ejendom, og skal så selv indberette det.

 

2.    Hundeudvalg v/ Arne Nielsen: Vi mangler instruktører. Det er svært at få det til at hænge sammen, når man er for få instruktører. Til apporteringstræningen var der 50 hunde, heraf mange unghunde. Efter apporteringstræningen blev der afholdt alm. og udvidet apporteringsprøve med fin deltagelse.
Vi har også haft lydighedstræning først på året og lydighedstræning for hvalpe i sensommeren.

 


3.    Riffeludvalg v/ Per Nielsen:
Den 8 maj var vi på Hanebjerg, der var 11 der deltog
Den 7. og 14. maj var vi på Vigersted skydebane
Køge/Herfølge jagtforening har inviteret Stenlille´s medlemmer til deres skydninger. Antvorskov jægerlau har ligeledes inviteret Stenlille´s medlemmer til deres skydninger.
Vi fortsætter samarbejdet med Antvorskov og Køge/Herfølge næste år.
Vi er glade for den elektroniske elgbane. Før lejede vi en fra Jægerforbundet, men nu har vi så vores egen.

 

4.    Jagthorn v/ Lene Henriksen: Der er heller ikke meget at sige herfra dette udvalg. Vores sæson går fra oktober til slutningen af marts og vi er i omegnen af 13-15 blæsere. Vi hygger os og dyrker det sociale i lige så høj grad som blæsningen.

 

5.    Jagttegnsudvalg v/ Mikkel Frederiksen: Der har været 16 elever, hvoraf 2 sprang fra, 2 dumpede og 12 bestod. Næste hold starter 29/12-2022

 

6.    Husudvalg v/ Dorit Hejlesen: Vi forsøger at holde husene pæne, så medlemmerne har lyst til at komme og evt. holde deres fest her. Resten kommer under regnskabet.

 

7.    TeamLady v/ Lene Henriksen: VI mødes 1 gang i hvert kvartal. I år har der

 

4.    Regnskab v/ kassereren v/ Dorit Hejlesen: VI har i kraft af flere medlemmer fået lidt mere ind i kontingent. Større overskud på jagttegn pga. flere elever. Lille overskud i riffeludvalget.
Hundeudvalget giver pænt overskud pga. flere hunde til træning. Renter og gebyrer er steget – væsentligst pga. mobilpay hvor vi betaler et månedligt gebyr + et lille beløb for hver transaktion.
Overskud i år på 79.172,29 kr.
Den nye Elgbane lægges ind under Lager og Aktiver.

 

5.    Indkomne forslag: Ingen indkomne forslag

 

5a.  Uddeling af Jubilæumsnåle: 6 – 25 års / 3 – 50 år / 1 – 60 års
Kun en enkelt 25 års nål kunne deltage i aften  Se billeder

 

6.    Valg til bestyrelsen
1.    Arne Nielsen                på valg - genvalgt    
2.    John Jørgensen            Nyvalgt
3.    Dorit Hejlesen                på valg - genvalgt        
4.    Lene Henriksen    ej på valg    
5.    Leif Hansen        ej på valg    
6.    Niels Riber Rasmussen    ej på valg    
7.    Mikkel Frederiksen    ej på valg

Suppleanter: Thommas Matthiesen og Ole Holck – begge nyvalgt

 

7.    Valg til flugtskydningsudvalg:
1.    Ole Holck        ej på valg
2.    Niels Rasmussen     ej på valg
3.    Per Pedersen                på valg – genvalgt    

 
8.    Valg til hundeudvalg:        
1.    Arne Nielsen                på valg - genvalgt
2.    Carl Aage Arnenstrøm            på valg – genvalgt
3.    Per Pedersen        ej på valg    
4.    Mette Faber                Nyvalgt
       

9.    Valg til riffeludvalg:
1.    Torben Hovmann    ej på valg
2.    Per T. Nielsen        ej på valg        
3.    Mark Nielsen                på valg - genvalgt    
4.    Flemming M. Petersen    ej på valg    
5.    Finn Nielsen                på valg - genvalgt

 

10.     Valg til Jagthornsudvalg:    
1.    Johnny Nielsen                på valg – genvalgt        

 

11.    Valg til Jagttegnsudvalg:
1.    Arne Nielsen                på valg - genvalgt
2.    Mikkel Frederiksen    ej på valg
3.    Flemming Malthe Petersen     ej på valg
4.    Daniel Hansson            Nyvalgt

 

12.    Valg til husudvalg: Formanden for Jagtforeningen er formand for husudvalget.
1.    Arne Nielsen         ej på valg        
2.    Dorit Hejlesen                på valg - genvalgt    
3.    Leif Hansen        ej på valg        
4.    Lene Henriksen            på valg - genvalgt    
5.    Ole Holck                på valg - genvalgt
6.    John Jørgensen            Nyvalgt
7.    Niels Rasmussen    ej på valg
8.    Mikkel Frederiksen    ej på valg        

 

13.    Valg ad revisorer:
1.    Ingrid Christiansen    ej på valg     
2.    Else Jeppesen                på valg – genvalgt

Suppleant:     
•    P.t. ingen
            

14.    Fastsættelse af kontingent v/ Dort Hejlesen: Jægerforbundet hæver kontingentet med 23 kr, for ordinære medlemmer.
Foreningen vil gerne lade kontingentet for støttemedlemmer stige til i alt 212 kr. således at foreningen for de 100 kr. herfra – resten går til Jægerforbundet.
Generalforsamlingen godkender overstående.

 

15.    Eventuelt: Vedr. Kredsmødet for alle jagtforeninger i Kreds 6 -  Vi kan stille med en deltager pr. 50 medlemmer, så hvis der er medlemmer der ønsker at deltage, kan de kontakte formanden – hvis der er flere end vi må være, vil der blive trrukket lod. I 2023 er Kredsmødet den 11. marts.
Arne Nielsen: Bestyrelsen vil rigtig gerne lave gode arrangementer og aktiviteter for medlemmerne. Vi vil derfor gerne høre evt. ønsker og gode ideer fra medlemmerne.
Forslag: tur til Susegården i Sverige
Claus Bomand forespørger til et evt. vandhul. Vi har et lille vandhul nede i bunden af området, men området vokser til med det samme. Vi kunne sikkert godt få lov til at lave et vandhul midt på området, men det vil ødelægge øvrige træningsmuligheder på området.
Bo Simonsen orienterer – til inspiration - om flere jagtforeninger der laver bueudvalg


Generalforsamlingen sluttede kl. 21.00

 

IMG 4097 600

 

En god og hyggelig general forsamling styret af dirigent Bo Simonsen

 

Sekretær Lene Henriksen

 
 
 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i Stenlille Jagtforening
12. september 2022 kl. 18.00

Deltagere: Arne, Thommas, Dorit, Niels, Mikkel, Lene, Leif

 

Regnskabet blev gennemgået.


1.    Velkomst v/ formanden. Dagsorden godkendt

2.    Debat om evt. tilbygning til det store hus. Forslag om at bygge ca. 12 kvm. til på nordsiden af det store hus til opbevaring af borde og stole. Vi henter tilbud fra en tømrer.

3.    Opfølgning på sidste referat: ingen kommentarer


4.    Runde – herunder nyt fra kassereren
Dorit: Bank – 276.660,54 kr. kassebeholdning – 10.249,00 kr.
Grillfesten gav 4.087,78 kr. i overskud.

Niels: vi skal arbejde hen mod en fælles kalender for Sorø Jægerråd. Når vi har lavet vores program sender vi det til formanden for Sorø Jægerråd Lars Fog.
Niels foreslår at foreningskonsulenten kunne komme med et oplæg omkring optimering af foreningen.

Mikkel: Er startet op på Dj`s lederuddannelse. DJ`s jurist opfordrer til evt. at få lavet en forkøbsret på jorden ved siden af, hvor der skal graves grus.
Ved Kredsmødet kan vi stille med et medlem pr. 50 medlemmer. Mikkel kan være interesseret i at deltage – vil ligeledes gerne deltage i Repræsentantskabsmødet, hvis det er muligt. Ideer om ”branding” – hvordan hverver vi nye medlemmer og udvider kendskabet til foreningen – måske ved at stille sig op foran Rema eller få en stand på ”mande-hørms-aftenen” i Stenlille. Evt. åbent hus med lidt smagsprøver.

Thommas: ønsker at trække sig fra bestyrelsen og arbejdet der. Hjælper gerne hvis det er muligt.
Niels har et forslag til en kandidat. Spørger ham om han kunne være interesseret i at stille op.

Lene: Husk at slukke for kaffemaskinen og strømmen i det hele taget. El-regningen er steget på det første halve år til ca. det dobbelte.

Leje af hus i weekenden skal omformuleres på hjemmesiden. Weekend vil sige fra fredag kl. 18 til søndag kl. 24.

Vi indkøber forskelligt merchandise med foreningens logo.

 

5.    Generalforsamling den 29. september. 3 præmier til lodtrækning på medlemsnummeret (250 kr.)
Bestyrelsen foreslår dirigent – Bo Simonsen formanden for kreds 6
Vi (der kan) mødes kl. 9 for at gøre klar til og med de gule ærter. Alle andre møder kl. 17.00
Jubilæumsnåle: 6-25års / 5-50 års / 1-60 års. Dorit sender invitation pr. brev.
Medlemskontingent – blev hævet 5 kr. i 2021. Bestyrelsen foreslår at kontingentet forbliver uændret i 2022.
Støttemedlemmerne stiger med 100 kr.

 

6.    Foreningen har 75 års jubilæum i 15. maj 2025. Vi har dermed god tid til planlægning.
Vi lejer et festtelt og holder fest på jagtforeningens område med god mad udefra og god musik.
Rød løber og fakler
Vi sætter punktet på de efterfølgende dagsordener

 

7.    Ideer til program 2023: Mikkel forespørger om ølsmagning til Trofæaftenen den 15/3-2023
Fastelavnsskydning foregår på Niløse Skydebane i 2023
Vi forsøger at gennemføre en bustur til en jagtmesse i løbet af 2023
Vi gennemfører ”lav din egen ”fælde” igen den 11. februar 2023
Evt. Besøg af en dyrlæge om et eller andet om hunden – Dorit forespørger i St. Merløse
Evt. Michael fra ”VKST” til at fortælle om biodiversitet osv.
Marktræningen gennemføres ikke i 2023.

 

8.    Eventuelt: Arbejdsdag fredag den 16/9. Mødes kl. 9 til morgenmad. Borde og bænke skal skilles og sættes ind. Beskæring af buske osv. bag huset. ”Afspærring” af flis på skråningen.

 

9.    Næste møde: Forslået møde med udvalgene onsdag den 12/9 kl. 18.30

Mødes omkring programmet den 14/11 kl 19


Mødet sluttede kl. 22.00

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde i Stenlille Jagtforening
13. juni 2022 kl. 19.00

Deltagere: Arne, Thommas, Dorit, Niels, Mikkel, Lene
Afbud: Leif

 

1.    Velkomst v/ formanden. Dagsorden godkendt

2.    Opfølgning på sidste referat. Torben har købt en El-bane, som indvies ved sommerfesten.

Arbejdsdagen er afholdt og der blev nået en masse – bl.a. blev der malet havemøbler. Mikkel får et sæt nøgler inden næste jagttegns sæson starter. Lene får lavet 5 nøgler ekstra der passer til trædøren i containeren og til det isolerede rum.

Trofæaftenen gik så fint med 56 deltagere.
Forslag om ølsmagning til næste trofæaften – Mikkel har en kontakt til Holbæk Bryghus. Mikkel lægger en forespørgsel ind på onsdag den 15/3-23

3.    Runde – herunder nyt fra kassereren.

Mikkel: Jagtelever – der er kommet tilbagemelding fra 6 elever, hvor 5 er bestået og én er dumpet. Eleverne fortæller at prøven er svær. Nogle har endnu ikke været oppe.
Mikkel har været til erfamøde og har fået gode ideer til forberedelse til næste kursus.
Mikkel orienterer om efteruddannelse for jagttegnsundervisere. Første seance er om ”vildt og natur” Vi vil gerne finde en mere, som kan hjælpe ved jagttegnsundervisning - Mikkel har fundet en, som kunne være interesseret.

Thommas: Venter stadig på muligt kursus som hundeinstruktør

Niels: Jægerrådsmøde afholdes her i Stenlille jagtforening i august.

Arne: der er sprøjtet for bjørneklo omkring 1/6. Hvis en har tid, skal der gås efter igen i løbet af de næste 14 dage.

Dorit: Bank – 256.763,30 kr. kassebeholdning – 11.702,00 kr.
Djf er søgt om tilskud til alarmsystemet – vi har fået 7.607 kr.

Lene: Ingen kommentarer


4.    Nordic Outdoor messe i Fredericia 20. august. P. t. er der 3 tilmeldt.


5.    Sommerfest. To do liste er udarbejdet. Afbud på dagen fra Mikkel og Thommas.

6.    Eventuelt: Arne, Dorit, Niels og Lene var til Kredsmøde i marts måned. Vi kan stille med 9 personer, så sig til, hvis nogen gerne vil med.

Vi skal have optalt, hvem der skal have jubilæumsnål inden næste møde.


7.    Næste møde 12. september kl. 18.00, hvor revisionen også gennemgår regnskabet.

 

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i Stenlille Jagtforening
7. marts 2022 kl. 19.00

Deltagere: Arne, Thommas, Dorit, Leif, Niels, Mikkel, Lene


1.    Velkomst ved formanden og godkendelse af dagsorden.

2.    Opfølgning på sidste referat: Dorit har uden held forsøgt at finde en Elg-bane. Torben kontaktes mhp. selv at finde og bestille en sådan.

3.    Runde – herunder nyt fra kassereren:
 
Dorit: Bank 283.935,69kr. Kasse 6.996,00 kr. P.t. 414 medlemmer – heraf 24 i restance.

Der er sat alarm til verisure op i containeren med våbenskabene og vi har fået godkendelse fra politiet til opbevaring af våben.

Lene:  Kredsmøde den 19/3 i Vordingborg, hvor Dorit, Arne, Niels og Lene deltager

Thommas: Der er p.t. 2 tilmeldinger til pølsekurset. Tilmeldingsfristen er den 10/3 – hvis der er under 10 tilmeldte – aflyses arrangementet. Thommas deltager i jagthundeinstruktørkursus den 26. og 27. marts 2022.

Mikkel: Ønsker sig et nøglesæt, så han ikke behøver benytte boksene.

Niels: Holdskydning med haglgevær blev ikke til noget – ingen interesserede medlemmer fra os.

Fastelavnsskydning gik godt med 12 deltagere. Gode grillpølser og hyggeligt samvær. Forslag om at leje Niløse skydebane og arrangere fastelavnsskydning på deres område.

Der er endnu ikke kommet tilmeldinger til ”lav din egen kragefælde”. Jagttegnseleverne tilbydes at deltage på dagen og lave en fælde uden beregning.x

Leif: ingen kommentarer

Arne: Ikke noget der ikke allerede er sagt.

Vi har brug for en arbejdsdag fredag den 25. marts kl. 09.00 – buskene skal beskæres / flisen skal rives op på plads igen / havemøblerne skal smøres og sættes sæder på igen / ”reposerne” skal smøres igen /


4.    Nordic Outdoor messe i Fredericia er flyttet til 19.-21. august. Vi gennemfører busturen den 20/8 med tilmelding senest 12/8

5.    Trofæaften med portvinssmagning: onsdag den 16. marts. Vi laver portionsanrettede ”ostetallerkner” – og brød fra fad. Dorrit og Lene køber ind tirsdag og gør klar onsdag kl. 14. Niels kommer og sætter borde op osv. kl. 14. Alle øvrige møder kl. 18 og hjælpes med at lave kaffe, sætte øl, vand osv. ind. Riffeludvalget sørger selv for præmier osv.

6.    Eventuelt: Ingen kommentarer

7.    Næste møde: 13. juni kl. 19.00

 

 

  Til toppen af siden