Stenlille jagtforening

Din lokale jagtforening

content13.png

Dagsorden/mødereferat

 
 

Referat fra Bestyrelsesmøde den 18. november 2019
Deltagere: Arne, Dorit, Johnny, Allan, Lene
Fraværende: Ole, Leif

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden
2. Opfølgning på sidste referat
3. Runde – herunder nyt fra kassereren
4. Julefrokost
5. Program 2020
a. Max Møller har henvendt sig: ”Hey der... Ifm jeres gf tænkte jeg på om det kunne have jeres interesse at jeg kom forbi og snakkede kronvildt med jer? Jeg er formand for store åmose hjortelaug”
Jeg har kontaktet Max om evt. at komme til vores Trofæ-aften, men jeg har i skrivende stund ikke fået nogen tilbagemelding fa ham.
6. Eventuelt
7. Næste møde – pakke programmer – ordinært møde

Ad 1) Velkommen. Dagsordenen godkendes

Ad2) ingen bemærkninger til sidste referat

Ad 3) Runde:
Lene: ingen bemærkninger
Johnny skal til foredrag om lungeorm osv. Forslag om at gennemføre et tilsvarende foredrag hos os i februar måned – evt. den 17/2-2020. Johnny tager kontakt til Odsherred Dyrehospital for evt. aftale.
Allan: Ingen bemærkninger
Arne: Sæderne er taget af havemøblerne og lagt ind for vinteren.
Dorit: Kassen 3.133,50 kr. Danske Bank 53.274,54 kr.

Ad 4) Julefrokost den 22/11: Lone, Dorit og Lene dækker bord og pynter op torsdagen før. Vi mødes fredag kl. 9, og hjælper med tilberedningen af maden. Allan og Johnny sælger amerikansk lotteri – 4 farver i alt 800 numre. Pris 10 kr. stykket – 12 for 100 kr. 17 præmier – heraf 3 kurve. Vi hjælpes alle med at rydde op inden vi kører hjem, da huset er udlejet dagen efter. Vi mødes herefter kl. 17

Ad 5) Program 2020
Programmet er redigeret og renskrives efterhånden som de sidste datoer kommer ind.

Ad 6) Eventuelt:

Ad 7) Næste møde
Vi pakker programmer den 16. december kl. 18
Næste ordinære møde
13. januar kl. 19
20. april kl. 19
15. juni kl. 19
14. september med revision af regnskab

Ref. Lene Henriksen

 

Referat fra møde med Bestyrelse og Udvalg den 21. oktober 2019
Deltagere fra bestyrelsen: Arne, Johnny C., Leif, Ole, Dorit, Allan, Lene.
Fra udvalgene: Torben, Per T., Carl Aage, Per P., Niels,
Afbud:


Referat:
1. Det fremtidige samarbejde
2. Evt. ønsker fra udvalgene
3. Program for 2020
Per P. er af uransalige årsager smuttet fra hundeudvalget på referatet fra generalforsamlingen. Per er med i hundeudvalget.
Telefonliste over alle bestyrelsesmedlemmer og udvalgsmedlemmer er delt ud i dag.

Runde:
Arne: Tak til jer der er kommet, så vi kan snakke om, hvad vi skal arbejde med det næste år.
Vi har i sommer brugt en del penge på istandsættelse i det store hus, så vi holder lidt ”lav profil” det næste år med istandsættelser. Det nye loft i det store hus betyder at man nu kan snakke sammen og høre hvad hinanden siger.

Ole: Kursus i hjerte-lunge redning kommer i november – kursus à 2 timer om eftermiddagen og et om aftenen.
Reguleringskursus kommer i 2020

Flugtskydning: Holdskydning blev ikke til noget i 2019 pga. for få tilmeldte. Udvalget arbejder på at samle et hold i 2020 – ”benarbejde”
Fastelavnsskydningen i 2019 havde ringe tilslutning. Vi forsøger igen i 2020 den 22. februar og håber på bedre deltagelse. Lene sætter opslag i Jæger i dec.- jan.- og februar bladet.

Hundeudvalget: Der er lige indkøbt 2 nye signalpistoler. Hundeudvalget mangler ikke materialer udover et enkelt springbrædt, som skal repareres. Der er p.t. 5 instruktører samt Arne, Carl Aage, Per P.
Allan spørger om det kan være interessant med træning på mekanisk ræv. Ole tager emnet med i Sorø Jægerråd, om man evt. kunne gå sammen om en træningsbane beliggende på Stenlilles område.

Riffeludvalget: mangler heller ikke noget udover måske en skydebane, hvis Vigersted lukkes.

Jagthorn: ingen bemærkninger

Jagttegn: Dennis Bakke har været på kursus som underviser, men bestod desværre ikke. Han skal til omprøve i marts 2020. Foreningen starter ikke jagttegnskursus op i år.

Husudvalget: Der skal bruges så få penge som muligt på husene i år. Vi skal have lavet en ny trappe op til vejen. Vi planlægger en arbejdsdag til foråret.

Hjemmesiden:
Program 2020: Program fra udvalgene sendes til Lene senest 15. november

Mødet sluttede kl. 21.15

Næste ordinære bestyrelsesmøde er planlagt til den 18. november kl. 19.00, hvor program 2020 gøres klar.
Bestyrelsen pakker programmer den. ??? december 2019 kl. 18.00

 

 

Stenlille Jagtforening Generalforsamling torsdag den 26. september 2019

Referat:

40 deltagere i alt – heraf 35 medlemmer af jagtforeningen
Der er d.d. 393 medlemmer i Stenlille Jagtforening

1. Velkomst v/ formanden
1. Valg af dirigent – Søren Godtfredsen
2. Valg af stemmetællere – Claus Bomand og Niels Madsen

 

2. Formandens beretning: Bilag 1
Dirigenten opfordrede til større deltagelse til arrangementerne

 

3. Beretning fra de enkelte udvalg


1. Flugtskydning: v/Ole
Fastelavnsskydning tiltrak 8 mennesker. Ingen deltagelse i Holdskydning, så det er uvist om vi vil forsøge igen næste år.
Arne orienterede om, at der må være 7 på et hold – hvoraf 4 personer skyder. Foreningen dækker udgiften til tilmelding. Men selve skydningen løber alligevel op, og dette er måske grunden til at det ikke lykkes at samle hold.2. Hundeudvalg: v/Arne Der er holdt lydighedstræning fra januar til marts med pæn tilslutning. I april blev der holdt apporteringstræning ligeledes med pæn tilslutning, som dom svinger noget fra den ene gang til den anden. Der blev sideløbende lavet lidt lydighedstræning.
I juni blev der holdt apporteringsprøve.
Der har i efteråret været holdt hvalpe-apporteringstræning. Det blev desværre ikke sat i Jæger og det har måske gjort at deltagelsen kunne have været bedre.

3. Riffeludvalg v/Peer: Bilag II

4. Jagthorn v/Lene:

5. Jagttegnsudvalg v/Arne: Der var 8 jagttegnselever i sidste sæson. Johnny Carlsen har trukket sig som underviser. Vi har søgt efter en ny underviser. Dennis henvendte sig som mulig underviser, og har nu gennemført det nødvendige kursus. Dennis dumpede desværre den ”eksamen” der skal bestås, så han skal op igen i uge 11. Pga. ovenstående bliver der ikke afholdt jagttegnskursus i år.

6. Husudvalg v/Arne: Husudvalget passer husene og området i det hele taget. Der er indkøbt ny plæneklipper, og den gamle er repareret, så nu kan de ”køre om kap”.

7. TeamLady v/Lene: Mødes i februar, maj, august og november måned. Vi vil meget gerne have flere deltagere. Arrangementerne lægges op i Jæger og på Facebook.

 

4. Regnskab v/ kassereren v/Dorit: godkendt

 

5. Indkomne forslag:
Efter sidste generalforsamling har vedtægterne været til godkendelse hos Danmarks Jægerforbund. Bestyrelsen ønsker vedtægterne ændret i henhold til udkast fra Danmarks Jægerforbund.
Udkastet til de nye vedtægter – ændringerne er markeret med rødt – ligger på Jægerforbundets forside under "kurser og arrangementer".
Forslaget vedtages. Vedtægterne sendes herefter til Jægerforbundet til endelig godkendelse.

 

5a. Uddeling af Jubilæumsnåle: 9 medlemmer står i år til at skulle have jubilæumsnål 3 x 25 år /
5 x 40 år / 1 x 50 år. To medlemmer var mødt op til generalforsamlingen: Henrik Nielsen 40 år
og Lissi 40 år.

 

6. Valg til bestyrelsen
1. Arne Nielsen Ej på valg
2. Ole Holck Ej på valg
3. Dorit Hejlesen Ej på valg
4. Lene Henriksen På valg - genvælges
5. Leif Hansen På valg - genvælges
6. Allan Pedersen Nyvalgt
7. Johnny Carlsen Ej på valg

 

Suppleanter: (vælges for et år af gangen)
• Mark Jensen Nyvalgt

 

7. Valg til flugtskydningsudvalg:
1. Ole Holck På valg - genvælges
2. Niels Rasmussen På valg - genvælges
3. Allan Pedersen Ej på valg
4. Per Pedersen Ej på valg

 

8. Valg til hundeudvalg:
1. Arne Nielsen Ej på valg
2. Carl Aage Arnenstrøm Ej på valg


9. Valg til riffeludvalg:
1. Torben Hovmann På valg - genvælges
2. Per T. Nielsen På valg - genvælges
3. Mark Nielsen Ej på valg
4. Flemming M. Petersen Nyvalgt

 

10. Valg til Jagthornsudvalg:
1. Johnny Nielsen Ej på valg

 

11. Valg til Jagttegnsudvalg:
1. ??
2. Johnny Rohde Nielsen Ej på valg
Vi håber på at kunne manifestere nogle hjælpere, når Dennis forhåbentlig er klar til at undervise i slutningen af 2020

 

12. Valg til husudvalg: Formanden for Jagtforeningen er formand for husudvalget.
1. Henrik Back På valg - genvælges
2. Dorit Hejlesen Ej på valg
3. Leif Hansen På valg - genvælges
4. Lene Henriksen Ej på valg
5. Ole Holck Ej på valg

 

13. Valg ad revisorer:
1. Ingrid Christiansen På valg - genvælges
2. Else Jeppesen Ej på valg

 

Suppleant:
• Lis Tanderup På valg - genvælges


14. Fastsættelse af kontingent – bestyrelsen foreslår kontingentet hævet med 10 kr. Godkendes

 

15. Eventuelt: Ole orienterede om reguleringskursus i foråret 2020. Interesserede kan henvende sig til Ole Holck. Der kan være 25 på et hold. Selve kurset er gratis.

Arne gør opmærksom på at mårhunden breder sig voldsomt specielt i Jylland, men er også set i vores område.

Ole orienterer om muligheden for kursus i hjertelunge-redning og evt. indkøb af en hjertestarter. Det er vigtigt at så mange som muligt er i stand til at yde førstehjælp og kan anvende en hjertestarter. Interesserede kan henvende sig til Ole Holck.
Kursus snarest muligt.

Generalforsamlingen sluttede kl. 21.30

Stenlille den 26. september 2019

Bestyrelsen konstituerede sig straks efter generalforsamlingen den 26/09-2019

Formand: Arne Nielsen
Næstformand: Ole Holck
Kasserer: Dorit Hejlesen
Sekretær: Lene Henriksen
Bestyrelsesmedlem: Johnny Carlsen
Bestyrelsesmedlem: Leif Hansen
Bestyrelsesmedlem: Allan Pedersen

 

Næste møde 21/10 kl. 19 med alle udvalg, hvor vi spiser smørrebrød sammen

 

 

 

Referat fra Bestyrelsesmøde den 9. september 2019
Deltagere: Arne, Ole, Dorit, Johnny, Leif, Mark, Allan, Lene
Fraværende:

Vi startede kl. 18, hvor revisorerne reviderede regnskabet, mens bestyrelsen holdt bestyrelsesmøde.

Ad 1) Velkommen. Dagsordenen godkendes

Ad2) ingen bemærkninger til sidste referat

Ad 3) Runde:
Lene: ingen bemærkninger
Johnny har fået ny mail adresse Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Leif: fisketuren gik godt med 15 deltager.
Ole: Ingen bemærkninger fra Sorø Jægerråd. Der vil – i samarbejde med Jægerforbundet - blive planlagt et reguleringskursus til næste forår.
Mark: Ønsker – af private årsager - ikke at genopstille til bestyrelsen.
Dorit: Kassen 3.178,50 kr. Danske Bank 104.578,59 kr.
Vi har fået udført El-arbejde i det store hus og i containerne (nye armaturer osv.) for 35.000 kr. Kommer først på næste års regnskab – skifter 01. september.
Der er lagt nyt loft i det store hus – lyddæmpende – det er blevet så godt.
Arne: ingen bemærkninger

Ad 4) Jagttegnsunderviser – hvordan går det?
Dorit og Arne har holdt møde med Dennis Bakke omkring undervisning af jagttegnselever i Stenlille jagtforening. Dennis starter kursus i dag. Det er uvist om vi kan nå at få et hold i gang i år.

Ad 5) Generalforsamling: Dagsorden er udsendt tidligere. Gennemgået. Lene renskriver og printer ud til generalforsamlingen.

Ad 6) Program 2020
a. Max Møller har henvendt sig: ”Hey der... Ifm jeres gf tænkte jeg på om det kunne have jeres interesse at jeg kom forbi og snakkede kronvildt med jer? Jeg er formand for store åmose hjortelaug”

Vi aftaler - efter generalforsamlingen - en mødedato, hvor vi gør programmet til 2020 klar. Lene kontakter Max Møller mhp. evt. lille foredrag ved Trofæ-aftenen – er der nogen dage, hvor han kan bedre end andre.

Ad 7) Ny arbejdsdag: Afventer til foråret. Vi skal dog lige have en dag sidst i september, hvor vi tager sæderne af havemøblerne og sætter det ind. Der lægges presenning over bordpladerne.

Ad 8) Eventuelt: Vi taler igen om evt. at anskaffe en hjertestarter og gennemføre kursus i hjerte-lunge-redning. Ole snakker med evt. underviser fra ”hjerteforeningen”. Vi undersøger om der findes hjertestarter i nærheden.
Der er 29 tilmeldte til turen til Dyrehaven. Dorit, Lone og Lene laver sandwich – 3 til hver.
Alle bedes tænke på, hvilke arrangementer vi evt. skal forsøge os med i 2020

 

Ad 9) Næste møde med bestyrelse og udvalg 21. oktober 2019 kl. 19.00
Bestyrelsesmøde den 18. november kl. 19.00 – program 2020 gøres klar.

Ref. Lene Henriksen

 

Referat fra Bestyrelsesmøde den 17. juni 2019
Deltagere: Arne, Ole, Dorit, Johnny, Leif, Mark, Lene
Fraværende:


1. Velkomst og godkendelse af dagsorden
2. Opfølgning på sidste referat
3. Runde – herunder nyt fra kassereren
4. Underlag ved affaldscontaineren – hvad og hvordan gør vi?
5. Status og planlægning i forhold til turen til Dyrehaven og fisketuren.
6. Sommerfesten – de sidste aftaler inden det løber af staben
7. Jagttegnsunderviser – er der nogen der har reageret på vores opslag?
8. Er der behov for flere arbejdsdage?
9. Eventuelt
10. Næste møde

Ad1) Dagsordenen godkendes

Ad2) ingen bemærkninger til sidste referat

Ad3) Johnny kommer til sommerfesten alligevel – juhuuuuu.
Ole: Tanja Larsen formanden for beboerforeningen i Munke Bjergby har henvendt sig vedr. ”påstået” krybskytteri i Munke Bjergby. T.L. har modtaget et brev fra en borger omhandlende den ”påståede” sag. Brevet er gemt som bilag til referatet.
Ole har meldt fra til Repræsentantskabsmødet. Der er brug for nye knive til den gamle plæneklipper – Ole indkøber.
Leif: der er mange bjørneklo – er sprøjtet 3 gange i år. Leif meddeler, at han ikke kan holde til at sprøjte på skrænterne. Vi må få en anden til at gøre det.
Arne: Der er lavet udendørshane på gavlen ved siden af toiletdøren. Husene og Containerne er malet x1 i juni måned.
Der er indkøbt nye borde-bænkesæt til ude området.
Dorit: d.d. Kasse 11.419,50 kr. / Bank 130.767,58 kr.
Dorit er blevet bedt om at købe signalpistoler. Vi skal have 2 stk. 9 mm med 6 skud.
El-udgift – i 2018 er der brugt strøm for 21.500 kr.
I de første 4 måneder i 2019 er brugt for 2.500 kr. mindre end i 2018
Dorit har søgt midler fra Tove Larsens mindefond, hvor vi ikke kom i betragtning. Fonden er tom – og kan ikke søges mere.

Ad4) Der skal lægges ”fast grund” under affaldscontaineren, så den bliver nemmere at håndtere for skraldemanden. Et forslag er at lægge en jernplade oppe ved vejen ved hjørnet af containerne og sætte affaldscontaineren derop.
”Musegitteret” på containerne er ødelagt. Arne køber nyt til at sætte.

Ad5) Der er p.t. 7 tilmeldte til fisketuren og 19 tilmeldte til Dyrehaven

Ad6) To do listen er redigeret og udleveret til best. Medlemmerne

Ad7) Der er én person, der har meldt sig som mulig underviser. Der arbejdes videre på denne mulighed, hvor Arne, Flemming, Claus og Johnny medvirker

Ad8) Der aftales arbejdsdag den 26/6 kl. 8, hvor containerne males 2. gang
Yderlig arbejdsdag: Der er brug for en ny trappe op til vejniveau. Forslag – vi sætter brædder op som fyldes op med granitskærver. Gelænder med metalrør og reb imellem.

Ad 9) Contryfair i Hubertushuset den 9. og 10. august
Münsterlænder klubben holder prøve på Jagforeningens område den 22/6. Der holder campingvogne hen over weekenden. Jagtforeningen afregnes for el og vand.

Ad10) Næste møde 9. september 2019 kl. 18.00 med revision af regnskabet. Vi spiser sammen når vi er klar til det.
Ref. Lene Henriksen

 
 

Referat fra Bestyrelsesmøde den 4. februar 2019
Deltagere: Arne, Ole, Dorit, Johnny, Leif, Lene
Fraværende: Mark

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden
2. Opfølgning på sidste referat
3. Runde – herunder nyt fra kassereren
4. Reguleringsjæger – der er nu krav om uddannelse. v/Ole
5. Leje af huset v/Dorit
a. Depositum i forbindelse med udleje
b. Gennemgang af ”husorden” og ”lån af foreningens lokaler”
6. Hvem deltager i Kredsmødet den 9. marts på Damme Kro?
7. Vi skal have ryddet op i containerne og have isoleret – Planlægge arbejdsdag?
8. Eventuelt
9. Næste møde

 

Ad1) Dagsordenen godkendt.

Ad2) Ingen bemærkninger

Ad3) Johnny laver lektiehjælp for jagttegnseleverne. Der er p.t. 7 elever på holdet.
Lene: Arne, Dorit og Lene har gennemgået hjemmesiden og efterfølgende fået rettet og redigeret fra A til Z, så den nu er 100 % opdateret.
Leif: ingen bemærkninger
Ole: ingen bemærkninger
Dorit: Bank kr. 148.470,66 -kasse: kr. 6.755,50
Vi har fået et ekstra tilskud fra DJ. på kr. 15.635, fordi der ikke havde været ansøgninger svarende til det fulde beløb.
Der er p.t. planlagt udlejning af huset for ca. 60.000 kr.
Arne: hundetræningen er kommet godt i gang med ca. 40 indskrevne hunde.

Ad 4) Fra 1. januar 2019 er der krav om uddannelse for at blive reguleringsjæger. Peter Smærup fra DJ. vender tilbage vedr. planlagte uddannelser.

Ad 5) Det har en enkelt gang været et problem, at en lejer har ”brændt os af” og - i sidste øjeblik - alligevel ikke ville leje huset. Vi bliver enige om ikke at tage depositum på nuværende tidspunkt. Kan evt. tages op igen.
”Husorden” og ”Leje af foreningens klubhus” blev gennemgået, og Dorit redigerer og sender videre til Webmaster

Ad 6) Dorit, Arne, Ole og Lene deltager. Vi forsøger at finde 4 deltagere mere.
Repræsentantskabsmødet den 22. juni – Ole deltager. Der er mulighed for at sende en suppleant – Lene står stand by.

Ad 7) Vi skal have ryddet op i containerne, inden vi kan gå i gang med at isolere. Arbejdsdag den 22. februar kl. 9
Vi planlægger at flytte affaldscontaineren op ved vejen.

Ad 8) Dorit indkøber et sæt ekstra farvepatroner, så vi ikke løber tør.
DJ har lejet lokalerne den 23/4 til et møde ”so me” (sociale medier) og den 21/5 til ”når tasterne taler”.

Ad 9) Mandag den 15. april kl. 19.00

Lene Henriksen
04.02.2019

 

Referat fra bestyrelsesmøde den 13. november 2018
Afbud: Johnny Carlsen

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden
V/formanden. Godkendes

2. Opfølgning på sidste referat.
Referatet underskrives af de tilstedeværende.
Claus har talt med Allan Ribo om at sætte en stand op til sommerfesten – enighed om at sige ja tak til tilbuddet.
Ligeledes talt med en knivmager Jørgen Stenbæk Jørgensen, om at udstille og evt. sætte til salg.

3. Runde:
Leif intet nyt.
Ole: skal til Jægerrådsmøde på torsdag. Herefter kommer nødvendige datoer til programmet.
Lene: ingen kommentarer
Arne: intet til referat
Dorit: Kasse – 4.449,00 kr. Bank – 116.215,17 kr. Enighed om at lukke muligheden for at betale via Paypal på hjemmesiden. Dorit kontakter Per Abrahamsen.

4. Julefrokosten: Foreløbig tilmeldt 25.
Arne tilbereder maden. Lone, Dorit og Lene dækker bord og pynter op den 22/11 kl. 11.00. Dorit skaffer gran.
Amerikansk lotteri. Lene køber 3 farver – 200 i hver pakke (husk kontrol nr.) Leif sørger for 2 gode kurve á 250 kr.. Lone laver juledekorationer. Herudover bruger vi proptrækker + ”mulepose” / vin.

5. Program 2019: Udkast er sendt ud til bestyrelsen. Redigeres.
Arne og Lene har meldt afbud til fastelavnsskydning.

6. Eventuelt: Irene Jarnved har ønsket at leje området 3 weekenddage og 14 aftener til hundetræning. Dorit aftaler datoer med hende.
Vi skal have malet containerne.

7. Næste møde. Vi pakker program den 10/12 kl. 18. Lene bestiller til 8 (evt. 9)
Næste ordinære bestyrelsesmøde den 4. februar 2019 kl. 19.00
Årshjul: 4. februar / 15. april / 17. juni / september / oktober med udvalgene / november / pakke programmer i december,

 

Referat fra møde med Bestyrelse og Udvalg den 23. oktober 2018
Deltagere: Arne, Johnny C., Leif, Ole, Dorit, Lene.
Fra udvalgene: Torben, Flemming, Carl Aage, Per, Claus Bomand, Henrik
Afbud fra Mark J. og Johnny R.N.

 

Dagsorden:
1. Det fremtidige samarbejde
2. Evt. ønsker fra udvalgene
3. Program for 2019
4. Eventuelt.
Velkomst ved Formanden. Vi startede med smørrebrød og en ”lille en”.
Formanden pointerede, at alle udvalgsmedlemmer har været inviteret til dette møde.

Hvordan hverver vi flere medlemmer? Hvis alle nuværende medlemmer motiverer andre til at melde sig ind i Stenlille Jagtforening, vil det måske give resultat.
Alle udvalgsmedlemmer inviteres – gratis - til de forskellige arrangementer i foreningen – eks. Sommerfest og julefrokost.

Bestyrelsen konstituerede sig straks efter generalforsamlingen – konstitueringen er som før generalforsamlingen.

 

Forslag til arrangementer i 2019:
Foredrag om ”safari-jagt” i november måned (mandag eller onsdag) Per Pedersen vender tilbage med mulig dato.

Forslag om at kombinere Trofæaftenen med et foredrag v/ Claus Lind

Foredrag om fiskeri v/ Allan Ribo i marts måned. Claus Bomand vender tilbage med mulig dato.

Foredrag om Sirius Patruljen i efteråret 2019. Torben Hovmand vender tilbage med mulig dato.

Bustur til Dyrehaven 18. september kl. 16.00

Bustur til Jagtens Hus med evt. besøg på Kalø ruin og spisning undervejs – midt i juni 2019

Sildefiskeri fra kutter i slutningen af september – Claus Bomand vender tilbage med mulig dato og pris. Der vil blive tilmelding 3 uger før med betaling til foreningens kasserer vis mobilpay

 

Generalforsamling: Skal generalforsamlingen rykkes til en anden hverdag end fredag?
Vi er alle enige om at generalforsamlingen rykkes til sidste torsdag i september. Dvs. at generalforsamlingen i 2019 bliver torsdag den 26. september.
Alle udvalg skal afslutte årets regnskab midt i august måned og aflevere evt. beholdning til kassereren

 

Runde:

Jagttegn starter den 4. december 2018 med afslutning i slutningen af april måned.

Forslag: i forsøg på at fastholde kursisterne kunne de inviteres med som hjælper ved forskellige arrangementer – eks. hundeprøver o. lign. Alle opfordres til – lejlighedsvis - at lægge vejen forbi jagttegnsundervisningen. Medbring evt. et stykke vildt og demonstrer for kursisterne, hvordan vildtet ordnes og tilberedes.
Johnny har arrangeret samling for jagttegnseleverne lørdag den 5. januar 2019, hvor der bl.a. vil være fokus på afstandsbedømmelse.
Johnny sender foreningens geværer til eftersyn.

Foreningens projektor med ledninger er forsvundet. Der er købt en ny.

 

Riffeludvalg:
Torben har kontaktet Hubertushuset mhp. fremvisning og demonstration af rifler. Formanden foreslår, at det gøres i samarbejde med jagttegnsundervisningen, når kursisterne alligevel besøger Hubertushuset.

 

Jagthorn:
Dansk Retriever Klub har forespurgt om 5-6 hornblæsere til blæsning ved Danmarks Mesterskab i april 2019.
Formanden for udvalget efterlyser en person mere til udvalget.

 

Hundeudvalget: Vi har p.t. flere muligheder for at bruge terræn, der ligger tæt på foreningens område.
Der fremsættes forslag om besøg af en ”hunde-shop” i forbindelse med opstart af træningssæson, så kursisterne har mulighed for at se, hvilke typer seler, snore, fløjter osv. der findes.

 

Flugtskydning:
Fastelavnsskydning lørdag den 2. marts 2019. Formanden gør udvalget opmærksom på, at huske at få tilladelse til afskydning til Fastelavnsskydning.
Det vil være en god ide, at låne Jægerforbundets Skydevogn, så der er flere skydemaskener.

Gl. Kreds 25 tilstræber holdskydning igen i 2019. Involverede parter mødes til planlægning den 15. november 2018. Endelig information – herunder datoer og steder – kommer senere. Tovholder fra Stenlille Jagtforening er Ole Holck.

 

Bestyrelsen:
Johnny afholdt foredrag den 7. oktober 2018 for mulige jagttegnselever.
Tænker at en lignende arrangement næste år skal ligge tættere på opstart af jagttegnskursus.

Mødet sluttede kl. 21.20

Næste ordinære bestyrelsesmøde er planlagt til den 13. november kl. 19.00
Bestyrelsen pakker programmer den 10. december 2018 kl. 18.00

 
 
  Generalforsamling 2018


General1   General2   General3  
Vi startede kl. 18 med gule ærter og selve generalforsamlingen startede kl. 19.15


Generalforsamling fredag den 5. oktober 2018
Hent på PDF

Referat:
1. Velkomst v/ formanden. Der deltog ca. 50 mennesker i generalforsamlingen – heraf
1. Valg af dirigent: Søren Godtfredsen
2. Valg af stemmetællere: Claus Bohmand, Per T. Nielsen

 

2. Formandens beretning: se Bilag 1
p.t. 395 medlemmer + 17 medlemmer i restance
Beretningen godkendes

 

3. Beretning fra de enkelte udvalg


1. Flugtskydning: v/ Ole Holck
Fastelavnsskydning med ca. 25 deltagere. Sammen med kreds 25 har vi i år lavet skydekonkurrence sammen med andre foreninger. Vi deltog med et hold, som fik en bronzemedalje.

 

2. Hundeudvalg: v/ Dorthe Harpøth. Lydighedstræning startede op i slutningen af januar. 49 deltagere med afslutning i mats måned. Apporteringstræning startede op i april med 26 deltagere.
Lydighed i august måned – ligeledes med pæn deltagelse.
”Sund hund” har været temaet i 2018. Herunder besøg af Villa Vov. Et efterfølgende heldagsarrangement blev desværre aflyst pga. for få tilmeldte.
En dag med fys. behandling o. lign. for hunden måtte ligeledes aflyses pga. for få tilmeldte.
Inspirationsdag for alle hundeinstruktørerne var en succes.
Dorthe meddeler her, at hun fratræder som formand for hundeudvalget.

 

3. Riffeludvalg: v/ Flemming M. Petersen Bilag 2

 

4. Jagthorn: v/Lene Henriksen. Sæsonen varer fra oktober til april. Vi er netop i går startet på den nye sæson, hvor vi håber på at kunne etablere et hold for begyndere og et hold for øvede.

 

5. Jagttegnsudvalg: v/ Johnny Carlsen. Havde et godt hold kursister med bl.a. elever fra Ringsted, fordi Ringsted ikke selv kunne sætte hold. 7. oktober afholder Johnny foredrag om, hvad det vil sige at tage jagttegn. Der er p.t. kommet 4 tilmeldinger.

 

6. Husudvalg: v/Arne Nielsen. Alt vedr. huset er medtaget i formandens beretning


7. TeamLady: v/ Lene Henriksen. TeamLady mødes 4 gange om året – i februar, maj, august og november måned – altid sidste onsdag i måneden.
P.t. er vi 6-7 medlemmer i TeamLady, og det kunne være sjovt at være 3-4 stykker mere.

 

4. Regnskab v/ kassereren: Godkendes

 

5. Indkomne forslag
Ved generalforsamlingen 2017 havde bestyrelsen fremsat et forslag om ændring af vedtægterne kap. 7 pkt. 7.2 og 7.3.
De ønskede ændringer kunne ikke umiddelbart godkendes på generalforsamlingen.

Bestyrelsen har efterfølgende genovervejet forslaget.

I stk. 7.2 står der ”Forslag der ønskes optaget på dagsordenen, skal være foreningen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
I stk. 7.3 står der ”Indkaldelse af den ordinære generalforsamling med angivelse af dagsorden og indkomne forslag skal ske i Jægerforbundets medlemsblad eller ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne med mindst 2 ugers varsel. ”

 

I praksis annonceres generalforsamlingen i Jæger - september udgaven med angivelse af dagsorden i henhold til vedtægterne.
Evt. indkomne forslag fremgår først af den endelige dagsorden, som foreligger på selve generalforsamlingen.
Bestyrelsen foreslår indkomne forslag i stk. 7.3 slettet, så praksis lever op til foreningens vedtægter.
Forslaget vedtaget. Ønsket om vedtægtsændringen sendes til Danmarks Jægerforbund til endelig godkendelse.

 

5a. Uddeling af jubilæumsnåle:
13 stk. 25 års nål
8 stk. 40 års nål
1 stk. 50 års nål
Æresmedlemmer: 2 nye medlemmer udpeges som æresmedlemmer.
Det drejer sig om Søren Gotfredsen og Henrik Bak som gøres til æresmedlemmer pr. dags dato.

 

6. Valg til bestyrelsen
1. Arne Nielsen På valg - genvalgt
2. Ole Holck På valg - genvalgt
3. Dorit Hejlesen På valg - genvalgt
4. Lene Henriksen Ej på valg
5. Leif Hansen Ej på valg
6. Mark Jensen Ej på valg
7. Johnny Carlsen På valg - genvalgt

 

Suppleanter: (vælges for et år af gangen)
• Carsten Christensen På valg - genvalgt
• Allan Pedersen På valg - genvalgt

 

7. Valg til flugtskydningsudvalg:
1. Ole Holck Ej på valg
2. Johnny Carlsen Ej på valg – trækker sig fra udvalget.
3. Allan Pedersen Nyvalgt
4. Per Pedersen Nyvalgt
5. Niels Rasmussen Ej på valg

 

8. Valg til hundeudvalg:
1. Per Pedersen Ej på valg
2. Isabella Christensen Ej på valg – trækker sig fra udvalget
3. Dorthe Harpøth Ej på valg – trækker sig fra udvalget
4. Nicklas Eriksen På valg – genopstiller ikke
5. Carl Aage Arnenstrøm På valg - genvalgt
6. Arne Nielsen Nyvalgt

 

9. Valg til riffeludvalg:
1. Flemming M. Petersen På valg – genopstiller ikke
2. Per T. Nielsen Ej på valg
3. Mark Nielsen På valg - genvalgt
4. Torben Hovmann Ej på valg

 

10. Valg til Jagthornsudvalg:
1. Johnny Nielsen På valg - genvalgt
Suppleant:
Johnny Carlsen Ej på valg - trækker sig fra udvalget

 

11. Valg til Jagttegnsudvalg:
1. Johnny Carlsen Ej på valg
2. Claus Bomand Ej på valg
3. Johnny Rohde Nielsen På valg - genvalgt

 

12. Valg til husudvalg: Formanden for Jagtforeningen er formand for husudvalget.
1. Henrik Back Ej på valg
2. Dorit Hejlesen På valg - genvalgt
3. Leif Hansen Ej på valg
4. Lene Henriksen På valg - genvalgt
5. Ole Holck På valg - genvalgt

 

13. Valg ad revisorer:
1. Ingrid Christiansen Ej på valg
2. Else Jeppesen På valg - genvalgt
Suppleant:
• Lis Tanderup På valg - genvalgt


14. Fastsættelse af kontingent: v/Dorit Hejlesen.
Dj har hævet kontingentet med 7 kr.
Stenlille Jagtforening ændrer ikke kontingentet i år.

 

15. Eventuelt: Debat omkring det faldende medlemstal. Hvad gør vi, og hvad kan man gøre for at holde på medlemmerne og om muligt hverve nye medlemmer. Der kom ikke konkrete ideer fra generalforsamlingens deltagere, men enighed om fortsat at arbejde på at afholde gode arrangementer som kan tiltrække jægere og deres familier.

 

Orientering om foreningens Privatlivspolitik.
Politikken blev udleveret til de tilstedeværende.
Politikken ligger på foreningens hjemmeside og hænger desuden på opslagstavlen i ”det lille” jagthus.


Generalforsamlingen fremsætter forslag om at lægge generalforsamlingen på en anden hverdag end fredag.


Ole orienterer om Mårhundens eksistens – der bliver flere og flere. Opfordrer alle til at kontakte ham, hvis man observerer mårhund.


Der er 33 medlemmer tilstede på generalforsamlingen. Alle har fået et nr. da de blev registreret ved ankomsten. Der trækkes lod på nr. om 2 lækre kurve.


Generalforsamlingen sluttede kl. 21:25

Se Bestyrelsens beretning
Se Riffeludvalgets årsberetning

Stenlille den 5. oktober 2018

 

Bestyrelsen konstituerede sig straks efter generalforsamlingen den 5/10-2018
Formand Arne Nielsen
Næstformand Ole Holck
Kasserer Dorit Hejlesen
Sekretær Lene Henriksen
Bestyrelsesmedlem Johnny Carlsen
Bestyrelsesmedlem Leif Hansen
Bestyrelsesmedlem Mark Hedegaard Jensen

Næste møde 23/10 kl. 19 med alle udvalg, hvor vi spiser smørrebrød sammen

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde den 11. september 2018

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden
Godkendt.
2. Opfølgning på sidste referat
Ingen kommentarer
3. Runde – herunder nyt fra kassereren
Lene: ingen kommentarer
Johnny: Der er 4 tilmeldt jagttegnskursus 2019
Johnny sørgede for at få beslagene svejset på containerne til at fastholde det nye tag.
Der er indkøbt en ny projektor.
Mark: Ingen kommentarer
Leif: Græsslåmaskinen skal have en ny rem.
Ole: Der har været Jægerrådsmøde 21/8.
Der er kragedag den 19/01- 2019 i Lynge Broby. Ringsted og Sorø Jægerråd har slået sig sammen.
Top Danmark har sendt tilbud ud vedr. gode billige forsikringer. Dorit kontakter assurandøren mhp. et tilbud.
Der er set mårhund på Sjælland – i Munke Bjergby og Dianalund området og omkring Herfølge. Ole og Leif laver udkast til opslag.
Vi har været repræsenteret på Country Fair i Hubertushuset – vi fik et nyt medlem.
Kan vi gøre det bedre, så der kommer flere besøgende?
Arne: Vi forventer at polakkerne flytter om en uges tid.
Der er indkøbt 2 luftpistoler og 2 luftgeværer og 3 kasser med ”ænder” til brug ved sommerfesten.
Dorit: Bank 117.735,67 kr. Kassen 5.879,50. Der mangler afregning for lydighed.
Vi fik 30.000 kr. fra Jægerforbundet til de nye tage på containerne
Tur til Dyrehaven den 19/9. Der er fyldt op med venteliste. Vi sørger selv for sandwich til turen. Arne sørger for øl og vand.
Vinduet på toilettet er gået i stykker (sten fra græsslåmaskinen eller en bil). Vi bestiller skiftning snarest.
Postkassen er flyttet op ved vejen, men alligevel har vi problem med at få leveret post.
4. Evaluering af sommerfesten:
Tak til Johnny for en fin opsætning omkring jagt og jagttegn.
Stor succes med ballonerne med slikposer og dartpile.
God aften med mange mennesker og god stemning.
Vi skal være mere præcise med antal af præmier til næste år.
5. Generalforsamling
Bestyrelsen foreslår Søren Godtfredsen som dirigent på generalforsamlingen.
Udkast til dagsordenen blev gennemgået og redigeret. Lene printer dagsordenen ud til generalforsamlingen.
6. Jubilæum /æresmedlem
13 medlemmer skal have 25 års nål / 8 40 års / 1 50 års
2 medlemmer vil blive gjort til æresmedlemmer.
7. Julefrokosten
Vi laver selv maden. Pris 200 kr. incl. drikkevarer. Alle udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer får gratis julefrokost. Debatteres på næste møde.
8. Ny persondatalov pr. 25. maj 2018
Udkast er sendt ud til gennemlæsning. Gennemgået og redigeret. Lene renskriver. Privatlivspolitikken sendes ud med programmet for 2019 samt lægges på hjemmesiden og hænges op i jagthuset.
9. Eventuelt
Ole undersøger om der er en i Jægerforbundet, der underviser i bygning af fælder.
Forslag om besøg i en jagtstue til foråret– max 30 personer. Ole aftaler evt. dato med ejeren af jagtstue.
Evt. kursus: Bestyrelsen gør opmærksom på, at kun foreningens formand eller kasserer kan give tilladelse til evt. instruktørkursus

10. Næste møde Vi holder konstituerende møde efter generalforsamlingen.
Tirsdag den 23/10 kl. 19 mødes bestyrelsen med alle udvalg.
Den 6/11 er deadline for aflevering af udvalgenes program i 2019.
Næste ordinære møde holdes den 13/11 kl. 19, hvor Program for 2019 er på dagsordenen.

 

Referat fra bestyrelsesmøde den 18. juni 2018

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden
a. Formanden bød velkommen
2. Opfølgning på sidste referat – blev underskrevet på mødet. Ingen efterfølgende bemærkninger.
3. Runde – herunder nyt fra
a. kassereren
Tove Larsens mindefond har doneret 9.000 kr. til turen til Dyrehaven i september 2018.
Lokaltilskud fra kommunen 14.586 kr.
Bonus fra Trygforsikring på 1.216,20 kr.
I Banken 122.204,57 kr.
Kassen 7.040 kr.
Tilskud fra Jægerforbundet til nyt tag på 30.000 kr. Bestyrelsen har derfor efterfølgende besluttet at lægge nyt tag på alle containerne. Sker tidligst midt i juli måned.
Dorit har desuden søgt Sjællandske medier om penge til nye møbler.
b. Johnny: Ingen bemærkninger
c. Lene: Ingen bemærkninger
d. Leif: Ingen bemærkninger
e. Ole: Hubertushuset afholder Country fair den 10. og 11. august. Vi har en stand igen i år. Vi skal have bedre materialer med i år. Folder til jagttegn/kalendere/programmer/sikkerhedsveste/kasketter. Dorit kontakter Jægerforbundet om evt. materiale derfra.
Holdskydning i Gl. kreds 25 – 4 skydninger og finale. Stenlille fik bronzemedalje.
f. Arne: det er et problem, at vi ikke får annonceret alle arrangementer i Jæger. Vi aftaler at vi fremover sætter arrangementer i, så det kommer i bladene 3 måneder før.

4. Vores strømforbrug:
a. 2016 – 28.101,66
b. 2017 – 18. 546,22
c. 2018 – 10.487,69 (01.01 til 01.06)

5. Ny persondatalov pr. 25. maj 2018
a. Hvad gør vi i forbindelse med den ny persondatalov? Lene laver udkast til politik som præsteres på næste møde.

6. Annoncering om info-aften / jagttegn:
a. Johnny redigerer opslaget og sender det til alle i bestyrelsen. Lene sætter det i Jæger, på facebook og hjemmesiden.

7. Sommerfest den 7. juli: opdateret ”to do liste”
8. Eventuelt:
9. Næste møde: onsdag den 12. september kl. 18. Regnskabet revideres ved dette møde. Vi spiser sammen bagefter.

Mødet sluttede kl. 22.00

 

Referat fra Bestyrelsesmøde den 16. april 2018
Deltagere: Arne, Ole, Dorit, Johnny, Leif, Mark, Lene
Fraværende:

Ad1) Ved formanden. Dagsorden godkendt.

Ad2) Referatet fra sidst blev fejlagtigt ikke gemt. Rekonstruktion af referatet er noget mangelfuldt, men er resultatet af alles hukommelse.

Ad3) Lene: ingen kommentarer.
Johnny: en enkelt jagttegnskursist har haft en betalingsaftale på kursusgebyret. Denne aftale har han ikke overholdt. Der vil ikke være mulighed for en tilsvarende aftale fremadrettet.
Leif: ingen kommentarer
Mark: ingen kommentarer
Ole: Der er tilmeldt et hold til Holdskydning i Gl. Kreds 25.
Dorit: Kasse 8.615 kr. / Bank 135.335,39 kr. Fibia har meddelt at vi ikke kommer med i denne omgang, da det vil være for dyrt at lægge kabler ned til jagtforeningen.
34 medlemmer er i restance med kontingent. Vi fremsender erindringsbrev i lighed med sidste år.
Vi søgte penge fra SEAS-NVE til nye haveborde, men kom ikke betragtning.
Der er sat ny varmepumpe op i det store hus – den gamle var gået til af ælde.
Arne: Det er aftalt at en evt. hundeinstruktør skal gå 3 år som føl inden pågældende tilbydes evt. instruktør kursus.
Der er mulighed for forskellige opfølgningskurser, hvor evt. deltagelse vurderes individuelt.

Ad4) Sommerfesten: Planlagt på ”to do liste”

Ad5) Nyt Tag og isolering af containeren:
Tilbud fra Tømrer Keld Christiansen på 60.324,56 kr. for isolering og paptag på alle tre containere. Tilbud på isolering indvendig af én container 28.148,87 kr.
Bestyrelsen er enige om at igangsætte arbejdet med tag med isolering af 2 containere – 40.216,38 kr. Isolering indvendig af én container afventer – gennemføres evt. ved egen arbejdskraft. Arne tager kontakt til tømreren.

Ad6) Græsslåmaskine: Den gamle kan ikke mere. Vi køber en ny MTD Smart RG 145 til 10.695 kr. hos Harald Nyborg

Ad7) Arbejdsdag: Der er brug for at få fjernet ukrudt omkring de små træer, så de kan komme ordentligt i gang. Ole og Leif kører ud og gør det i uge 16. Det påbegyndte tag på den ene container skal fjernes – Johnny og Mark kører ud og gør det den 21/4.
Lone og Dorit kører ud og maler på toiletterne.

Ad8) Sorø kommune vil gerne præmiere en ung leder, som fortjener anerkendelse for at gøre noget særligt for andre i foreningen.
Hvem har vi i Stenlille Jagtforening?

Ad9) Næste møde 18. juni kl. 19.00

Mødet sluttede kl. 21.30
Lene Henriksen
16.04.2018

 

Referat fra Bestyrelsesmøde den 22. januar 2018
Deltagere: Arne, Ole, Dorit, Johnny, Leif, Mark, Lene
Fraværende:

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden
2. Opfølgning af sidste referat
3. Runde – herunder nyt fra kassereren
4. Planlægge kommende aktiviteter
5. Eventuelt
6. Næste møde

Ad1)

Ad2)

Ad3) Bank kr. 99.082,91 / Kasse kr. 3.835,00
Græsslåmaskinen skal repareres. Hvor meget har vi bekostet på den sidste år? Dorit og Arne undersøger og giver besked.
Fastelavnsskydning – hvor mange patroner og duer blev der indkøbt sidste år. Dorit undersøger og giver Ole besked. Ole køber ind til arrangementet.

Ad 4) Arbejdsdag – vi maler det store hus indvendigt den 24/2. Vi mødes til morgenkaffe kl. 8 og fortsætter til vi er færdige.

Ad5) Trofæaften den 21. marts. Lene og Dorit bager kage. Vi regner med 50 personer. Sorø Jægerråd afholder foredrag i Sorø Hallen om Sirius Patruljen – se Jæger.

Ad6) Næste møde aftalt til 16. april 2018 kl. 19.00
Tur til Dyrehaven 19. september. P.t. er der 16 tilmeldt.
Containerne skal repareres. Taget er utæt. Dorit søger om tilskud fra Jægerforbundet.

Lene Henriksen
30.01.2018

 
 

Referat fra Bestyrelsesmøde den 07. november 2017
Deltagere: Arne, Dorit, Johnny, Leif, Mark, Lene
Fraværende: Ole

Julefrokost den 24/11-2017:
• Arne laver maden.
• Lene står for amerikansk lotteri – der indkøbes 7 sæt.
• Der sættes stole og borde med dug op torsdag aften
• Arne kontakter Pia mhp. pyntegrønt.
• Leif, Tove og Dorit mødes kl. 10 for at dække bord og pynte op.

Præmier til amerikansk lotteri – pris 10 kr. pr. stk. 12 for 100 kr.:
1. Der indkøbes 2 kurve á 250 kr.
2. Lone laver dekorationer til 2. præmier
3. Portvin indkøbes til 3. præmier

Arne køber mandelgave
• Evt. sætte nr. på stolene i stedet for mandel

Program 2018:
Pakkes onsdag den 13. december kl. 18.00
Deltagere: bestyrelsen, Lone, Tove.
Dorit bestiller mad til os alle.

Dorit bestiller labels og aftaler med Rasmus om frankering.

Næste ordinære møde aftales når vi mødes den 13/12.8

Lene Henriksen
17.11.2017

 


Generalforsamling fredag den 6. oktober 2017


Referat:
1.    Velkomst v/ formanden
1.    Valg af dirigent – Søren Godtfredsen
2.    Valg af stemmetællere – Mark Hedegaard Jensen og Torben Hoovmann

2.    Formandens beretning – bilag 1
1.    P.t. er der 402 medlemmer i foreningen.
2.    Formandens beretning blev godkendt

3.    Beretning fra de enkelte udvalg – bilag 2
1.    Flugtskydning
2.    Hundeudvalg
3.    Riffeludvalg
4.    Jagthorn
5.    Jagttegnsudvalg
6.    Husudvalg

4.    Regnskab v/ kassereren – Regnskabet blev godkendt

5.    Indkomne forslag

1.    Ændring af vedtægter stk. 7.2. Forslag der ønskes optaget på dagsordenen, skal være foreningen i hænde senest – foreslås ændret fra 8 dage til 14 dage – før generalforsamlingens afholdelse
2.    Ændring af vedtægter pkt. 7.3. foreslås ændret til: Indkaldelse af den ordinære generalforsamling skal ske i Jægerforbundets medlemsblad eller ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne med mindst 2 ugers varsel. ”
”med angivelse af dagsorden og indkomne forslag” foreslås slettet.

De ønskede ændringer kunne ikke umiddelbart godkendes på generalforsamlingen.
Det blev besluttet, at forslagene til ændringer i vedtægterne sendes ud sammen med programmet for 2018 mhp. godkendelse på generalforsamlingen i 2018.

6.    Valg til bestyrelsen
1.    Arne Nielsen        Ej på valg        
2.    Ole Holck         Ej på valg
3.    Dorit Hejlesen        Ej på valg        
4.    Lene Henriksen                Valgt i 2017    
5.    Leif Hansen                valgt i 2017    
6.    Johnny Carlsen         Ej på valg
7.    Mark Hedegaard Jensen            Nyvalgt i 2017

Suppleanter: (vælges for et år af gangen)
•    Carsten Christensen             Valgt i 2017
•    Allan Pedersen             Valgt i 2017

7.    Valg til flugtskydningsudvalg:
1.    Johnny Carlsen                Nyvalgt i 2017
2.    Ole Holck                Valgt i 2017
3.    Niels Rasmussen            Nyvalgt i 2017

8.    Valg til hundeudvalg:        
1.    Per Pedersen                Valgt i 2017        
2.    Isabella Christensen            Valgt i 2017
3.    Dorthe Harpøth            Valgt i 2017
4.    Nicklas Eriksen        Ej på valg
5.    Carl Aage Arnstrøm     Ej på valg        

9.    Valg til riffeludvalg:
1.    Flemming M. Petersen    Ej på valg
2.    Per T. Nielsen                Valgt i 2017        
3.    Mark Nielsen        Ej på valg
4.    Torben Hovmann             Valgt i 2017    

10.     Valg til Jagthornsudvalg:    
1.    Johnny Nielsen        Ej på valg
Suppleant:
Johnny Carlsen                Valgt i 2017

11.    Valg til Jagttegnsudvalg:
1.    Johnny Carlsen                 Valgt i 2017
2.    Claus Bohmand                Valgt i 2017
3.    Johnny Rohde Nielsen    Ej på valg

12.    Valg til husudvalg: Formanden for Jagtforeningen er formand for husudvalget.
1.    Henrik Back                 Valgt i 2017    
2.    Dorit Hejlesen        Ej på valg        
3.    Leif Hansen                Valgt i 2017
4.    Lene Henriksen        Ej på valg
5.    Ole Holck        Ej på valg

13.    Valg ad revisorer:
1.    Ingrid Christiansen            Valgt i 2017        
2.    Else Jeppesen        Ej på valg
Suppleant:     
•    Lis Tanderup            Valgt i 2017                    
14.    Fastsættelse af kontingent – Danmarks Jægerforbund har hævet kontingentet. Derfor vælger Stenlille Jagtforening at fortsætte med nuværende kontingent.

15.    Eventuelt – En Facebookgruppe har oprettet sig under navnet ”Stenlille Jagtforening-vildtredderkorps”. Gruppen hører gerne fra andre, som vil være med til at gå markerne igennem, inden der skal høstes.
Alle deltagere på generalforsamlingen  fik i anledning af Jægerforbundets jubilæum udleveret     en cap fra DJF.

Der blev udleveret jubilæumsnåle:
25 års – 10 stk.
40 års – 16 stk.
50 års 6 stk.
Foreningen udpegede Jens Marcher som æresmedlem.
Generalforsamlingen sluttede kl. 21.30

Se også Bestyrelsens beretning og Udvalgenes beretning

 

Referat fra Bestyrelsesmøde den 1. august 2017
Deltagere: Arne, Dorit, Johnny, Leif, Lene
Fraværende: Ole, Allan (har meddelt at han træder ud), Mark

1.    Velkomst og godkendelse af dagsordenen.
2.    Opfølgning fra sidste referat
3.    Runde – herunder nyt fra kassereren
4.    Planlægge generalforsamling
5.    Eventuelt
6.    Næste møde

Ad 1) Arne bød velkommen og dagsordenen blev godkendt.

Ad 2) Hundeudvalget ønsker nye kryb- og spring redskaber. Ole følger op.
Johnny og Ole har været på flugtskydningsinstruktør kursus. Begge bestod.

Ad 3) Sommerfesten: Næste år skal ”boderne” alle være tættere på huset.

Midler fra ”Grønt Forum” er i stort omfang blevet brugt på børn og unge på familiedagen.
Jagttegn: der er 2 tilmeldte og flere forespørgsler.

Efter ønske fra nogle af medlemmerne, snakker Arne med hundeudvalget om, muligheden for at starte hundetræning i slutningen af januar / start februar i stedet for som vanlig første søndag i januar.

Hubertushusets Contry Fair: Leif og Ole stiller op med en lille stand og repræsenterer Stenlille Jagtforening (evt. Arne noget af tiden)

Kassereren: Bank 141.410,04 kr. / kasse 6.871,50 kr.
Huset har i 2017 været lejet ud (indtil nu) for 54.900 kr.
I 2016 svarede udlejningen til 54.300 kr.
I 2015 svarede udlejningen til 24.385 kr.
Vi ønsker at undersøge muligheder for tilskud fra Jægerforbundet til nye havemøbler o. lignende. – evt. søge andre fonde.
Der er p.t. 21 medlemmer i restance. Dorit sender rykker til dem.

Ad 4) Leif har i dag meldt afbud til generalforsamlingen pga. ferie. Leif er på valg. Leif har skrevet fuldmagt til bestyrelsen til genvalg.
Vi planlægger generalforsamlingen – herunder forslag til dirigent (Bestyrelsen foreslår Søren Godtfredsen)
Arrangementet omkring Generalforsamlingen starter kl. 18.30 med gule ærter. Selve generalforsamlingen forventes at starte kl. 19.15.
Bestyrelsen ønsker at gøre medlemmer der gør/har gjort en særlig indsats til ”æresmedlem”. Vi udpeger et æresmedlem i år og et medlem i 2018.
Vedtægterne skal rettes til vedr. pkt. 7.3
Ole skal lave en kort beretning vedr. arbejdet i Jægerråd Sorø

Revision: Aftales til den 12/09-2017 kl. 18.30. Vi spiser sammen, når regnskabet er revideret.
Else og Lis kommer og reviderer regnskab (Ingrid er på ferie)

Ad 5) Bestyrelsen overvejer at arrangere en gratis tur for medlemmerne til Dyrehaven en aften i september 2018.

Der ligger mange gamle billeder og måske også gammel information under de forskellige udvalg. Det aftales, at vi hver især skimmer hjemmesiden igennem mhp. om noget skal slettes. Lene sørger herefter for, at det sker.

I 2018 er der Kredsmøde den 10. marts.

Ad 6) Tirsdag den 12. september 2017 kl. 18.30
Dagsorden:
Revision af regnskab
Opstart på program for 2018

Lene Henriksen
11.08.2017

 

Referat fra Bestyrelsesmøde den 30. maj 2017

Deltagere: Arne, Ole, Johnny, Leif, Lene
Fraværende: Allan, Dorit

1.    Velkomst og godkendelse af dagsordenen.
2.    Siden sidst v/ formanden
3.    Runde
4.    Nyt fra kassereren – Dorit har meldt afbud
5.    Overvejelser/forslag fra Johnny -  fra oktober måned
6.    Status omkring hundeudvalget – kan bestyrelsen træde til med noget?
7.    Eventuelt
8.    Næste møde


Ad 1) Arne bød velkommen og dagsordenen blev godkendt.

Ad 2) Dorthe Harpøth, Johnny Carlsen, Flemming Pedersen og Lene Henriksen skal have adgang til at skrive og redigere på hjemmesiden i forhold til eget udvalg. Billeder sendes fortsat til webmaster, så han lægger dem på.
Der er lagt nye fliser foran huset – flot arbejde, Stor tak til de der har lagt kræfter i arbejdet.
Der er købt nyt porcelæn og bestik til i alt 150 personer.
Der er udfyldt nye nøglesedler, så der er fyldestgørende oplysninger på de, der har fået udleveret en nøgle.
Vi tilstræber, at hænge en nøgleboks op, så det fremover kun vil være udvalgsformænd og bestyrelsesmedlemmer, der behøver at være i besiddelse af en nøgle.

Ad 3) Johnny og Ole deltager i flugtskydningskursus den 17. og 18. juni 2017
Ole har været til repræsentantskabsmøde. Årets Jagtforening blev Næstved.
Glatløbede haglgeværer købt før 10. februar 2000 kræves ikke registreret hos politiet. Det anbefales dog af forsikringsmæssige årsager at registrere dem hos os selv.
P.t. har foreningen 409 medlemmer.

Ad 4) Kasse 5.222,50 kr. / Bank 122.014,63 kr.

Ad 5) Johnny har efter nøje overvejelser trukket sine forslag tilbage.

Ad 6) Dorthe Harpøth er blevet formand for hundeudvalget. Arne holdt møde med udvalget den 23/5-2017. Der er p.t. styr på hvad og hvordan udvalget klarer de forskellige træninger osv.
Lydighedstræning vil forløbe over 9 gange / forårstræningen over 9 gange / efterårstræningen over 8 gange.

Ad 7) Frem over tømmes affaldscontaineren hver mandag

Ad 9) Tirsdag den 1. august 2017 kl. 19.00

Lene Henriksen
02.05.2017

 

 

Referat fra Bestyrelsesmøde den 27. februar 2017

Deltagere: Arne, Ole, Dorit, Leif, Allan, Lene
Fraværende: Johnny

1.    Velkomst og godkendelse af dagsordenen.
2.    Opfølgning på sidste referat
3.    Siden sidst v/ formanden
a.    Runde
4.    Nyt fra kassereren
5.    Tilskudsmidler og ansøgning herom v/ Dorit
6.    Trofæaften – hvem gør hvad?
7.    Overvejelser/forslag fra Johnny -  fra oktober måned
8.    Eventuelt
9.    Næste møde


Ad 1) Arne bød velkommen og dagsordenen blev godkendt.

Ad 2) Pktt. 2-3 er sammenskrevet i referatet.
Der blev afholdt hygiejnekursus den 15. februar 2017 med 18 deltagere. Overskud 400,00 kr.

Der er indkøbt porcelæn, så der er til 100 personer + lidt på lager. Flere af varerne er i restordre, kommer i april måned.

I foreningens ”husorden” vil der blive tilføjet et punkt vedr. erstatning af ødelagt porcelæn – med en erstatningspris på 20 kr. pr del.
Når huset udlejes, sender Dorit ”husorden” og ”rammer for lån af lokaler” med til lejeren. Dorit redigerer dokumentet, så det er gældende efter nuværende forhold.

I Døjringe er en gruppe borgere i gang med at søge energistyrelsens bredbåndspulje. Det forlyder, at prisen for fibernet er 2.000 kr. Dorit kontakter Niels Bertelsen, som er tovholder på projektet mhp. flere oplysninger.

Hundeudvalget mangler instruktører. Arne har tilbudt at hjælpe med udvidet apporteringstræning. Vil spørge Lasse om han vil hjælpe.  
Hvis vi kender nogen, der har lyst til at være med til hundearbejde, må de endelig gerne møde op.

Ole følger op på hundeudvalgets behov for nye spring- kryb-redskaber.

Den nederste del af Jagtforeningens område trænger til at blive slået – for at få græsset til at vokse bedre. Arne spørger Torben, om han vil gøre det.

Orientering fra Ole om Sorø Jægerråd: Et af foreningens medlemmer har forespurgt Sorø Jægerråd om foredrag om ulve i Danmark. Der er p.t. sagt nej til et sådant arrangement.

Et andet medlem har foreslået at vi i foreningen afholder foredrag om gåsejagt. Det tager vi til efterretning – mhp. evt. afholdelse i 2017. Evt. søge tilskud til afholdelse fra Jægerforbundet.

Fremover skal der være et pkt. på dagsordenen, der hedder ”runde”  

Ad 4) Der er p.t. 1.936 kr. i kassen
På bank kontoen står der d.d. 110.308,20 kr.

Ad 5) Dorit søger tilskud til husene via Sorø-ordningen

Der kan søges midler fra Jægerforbundet til forskellige arrangementer og til forbedring af hus/område/beplantning m.m.
Vi søger tilskud til isolering og forbedring af container
Ligeledes søges til tilskud til arrangementer.

Der trænger voldsomt til ny flisebelægning på udendørsarealerne – vi søger tilskud gennem Veluxfonden.

Ad 6) Trofæaften er den 22. marts 2017 kl. 19
Arne har arrangeret forskellige former for vildt-tapas. Dorit, Leif, Tove og Arne   mødes kl. 16.30. Lene og Allan støder til kl. 18
Ad 7) Punktet udsættes pga. Johnnys fravær.

Ad 8) Vi har været vidt omkring under pkt. 2-3. Derfor ikke noget under eventuelt.

Ad 9) Tirsdag den 30. maj-2017 kl. 19.00

Lene Henriksen
01.03.2017

 

Generel orientering og Referat fra møde med Bestyrelse og Udvalg den 9. januar 2017

Deltagere: fra bestyrelsen: Arne, Johnny C., Leif, Ole, Allan, Dorit, Lene.
Fra riffeludvalget: Flemming og Torben. Fra Hundeudvalget; Tina, Bo, Lilli, Per.
Fra Jagthorn: Johnny R. Flugtskydning og jagttegn var repræsenteret ved bestyrelsesmedlemmer.

Dagsorden:
1)    Ønske hinanden godt nytår
2)    Aftale spilleregler for det fremtidige samarbejde
3)    Eventuelt.


1.    Præsentationsrunde.
2.    Hundeudvalget: Der er lavet aftale med lejeren af jagten på nabogården – Kim - om betaling for brug af vandhuller for 3.000 kr. om året. Kim vil gerne kende datoerne for, hvornår hundeudvalget skal bruge området. Lilli kontakter Kim mhp. orientering og start på et godt samarbejde i 2017.
Fastelavnsskydningen falder sammen med lydighedstræningen. Hundeudvalget opfordrer til at fastelavnsskydningen næste år lægges om lørdagen.
Hundeudvalget vil sætte pris på, at jagthornsblæserne starter opvaskemaskinen efter blæsning, da det ellers kniber med at de har nok rene krus, når de afholder træning om søndagen.
Lene har fået lagt billeder fra foredraget med Henrik Hove på hjemmesiden. Lilli sender selv en lille tekst til billederne til webmaster.
Hundeudvalget forespørger til holdning omkring annoncering i ugeaviserne. En pæn størrelse annonce koster 2-3.000 kr. Kan det betale sig? Kommer der flere hunde på den baggrund? Nej.
Hundeudvalget ønsker sig nyt materiel til spring- og kryb. Ligeledes ønsker de sig en tunnel til hvalpene. Lilli sender adresse til Arne, som undersøger pris og kvalitet.

Riffeludvalget:
Flemming booker Elg-banen til sommerfesten.
Riffeludvalget efterlyser større tilslutning generelt – dels til arrangementer i jagthuset og dels til skydning på Vigersted skydebane.

Jagttegn:
Johnny C. sender foreningens geværer til eftersyn, så vi har papir på at de er i orden.

Billeder fra arrangementer fra udvalgene kan:
•    sendes direkte til webmaster Per Abrahamsen eller
•    udvalgets hjemmeside-ansvarlige kan selv lægge dem på eller
•    sendes til sekr. Lene, som sender dem videre til webmaster.

HUSK AT SÆTTE DIVERSE ARRANGEMENTER i JÆGER
Bestyrelsen hjælper gerne til ved evt. arrangementer, men det kræver kontakt til pågældende. Det sker ikke automatisk.

Der er brug for hjælpere til sommerfesten. Interesserede kan kontakte Arne.

    
4)    Eventuelt:
Kredsmøde er den 11. marts 2017 på Damme Kro på Møn.
Hvem deltager? Arne, Ole, Lene, Per, Lilli,
Evt. andre interesserede kan kontakte Arne.


Ref. Lene Henriksen

Generel orientering i henhold til tidligere beslutninger i bestyrelsen:
Alle arrangementer skal afregnes til kassereren straks efter arrangementets afholdelse.
Kontant betalt indmeldelsesgebyr til træning over længere periode - skal afleveres til kassereren senest 14 dage efter opstart af træningsperiode.
Af sikkerhedsmæssige årsager er det besluttet, at et udvalg max. må have en kassebeholdning sv.t. 3.000 kr.

 

Referat fra Bestyrelsesmøde den 25. oktober 2016

Deltagere: Dorit, Ole, Leif, Johnny, Arne, Mark, Allan, Lene
Per Pedersen deltog i forhold til overdragelse fra afgående formand.

1)    Referat og dagsorden godkendt.

2)    Rådet konstituerede sig:
Formand Arne Nielsen
Næstformand Ole Holck
Kasserer Dorit Hejlesen
Sekretær Lene Henriksen
Bestyrelsesmedlem Leif Hansen
Bestyrelsesmedlem Johnny Carlsen
Bestyrelsesmedlem Allan Nielsen

Suppl. Mark Hedegaard Jensen

Arne pointerer at referat fra generalforsamlingen burde være læst op ved generalforsamlingens slutning. Det husker vi i 2017.


3)    Overdragelse fra afgående formand:
•    Dorit får udleveret et USB-stik indeholdende diverse dokumenter til genanvendelse.
•    Jagtforeningens nabo vil grave efter grus på deres ejendom. I den forbindelse vil de gerne have jagtforeningens tilladelse til at bruge grusvejen ned til jagthuset, når der køres grus.
•    Arne og Per er tovholder på forløbet. Per indkalder til møde mhp. at få en aftale på skrift – dels i forhold til vedligeholdelse af vejen og dels i forhold til aftaler fremadrettet om brug af vandhuller.
•    Jægerråd Sorø har udbedt sig en kort præsentation af foreningen til brug i pjece om foreninger i Sorø kommune.
Lene har lavet et udkast som godkendes. Lene fremsender det.
•    Kontakt til busjæger Brian Lisborg mhp. at forsøge at skabe et godt samarbejde med buejægerne.
•    Hvordan kan vi etablere mere og bedre kontakt til ”de unge jægere”?
Forslag om ”udviklingsgruppe”, hvis ideer kunne præsenteres for bestyrelsen. Efter et ”GO” kunne gruppen så arbejde videre.
•    Ole bliver kontaktperson i Sorø Jægerråd.
•    Lene får Per A. til at skrive både Dorit og Lene på som kontaktperson vedr. leje af hus.
•    Vedr. hjemmesiden: Ronni kommer med en pris samtidig med at han præsenterer, hvad han kan. Per A. fortsætter indtil vi har truffet en beslutning.
•    Johnny vil gerne bistå i forhold til computer arbejde /hjemmeside og. lign.
•    Wifi: koden står skrevet på boksen i ”det lille hus”.
•    Der afholdes hygiejnekursus i februar måned 2017
•    Program for 2017 gøres færdig på næste møde. Bestyrelsesmedlemmerne tager hver især fat i de udvalg de repræsenterer mhp. arrangementer der skal i programmet.


4)    Kasserer:
Kassen 2.886,00 kr.
Bank 77.161,35 kr.
Paypal 2.900,00 kr.
Hvordan er udviklingen i strømforbruget i husene? Dorit forsøger at undersøge det til næste møde.

5)    Hjertestarter?
Vi taler om at søge om opsætning af hjertestarter + undervisning. Det vil imidlertid være forbundet med en driftsudgift, som vi ikke kender størrelsen af. Ole undersøger det.
På vores førstkommende møder i 2017 skal vi tale om strategi og fremadrettet fokus.

6)    Der er meget ukrudt på området. Arne vil forespørge Niels om der kan laves en aftale, hvor han sørger for at sprøjte sten og fliser.
Arne foreslår, at der holdes jagttegnsundervisning på Stenlille skole. Johnny overvejer muligheden.
Hundeudvalget har dummyskyder og startpistol. Våbentilladelse – hvem har den?
Bestyrelsen forventer at hundeudvalget afholder Åben apporteringsprøve i 2017.
Strøm: der er mange gamle frysere o containeren – er det nødvendigt?
Det er tidligere besluttet – på møde den 19/8-2015, at når et arrangement starter op, skal indmeldelsesgebyret afleveres til kassereren hurtigst muligt og senest 14 dage efter start. Dette skal efterleves af alle udvalg. Et udvalg må max have 3.000 kr. i egen kasse (er ligeledes besluttet på møde den 19/8-2015).

7)    Næste møde 29/11-206 kl. 19.00


Ref. Lene Henriksen

 
 
Generalforsamling fredag den 7. oktober 2016

Dagsorden:
1.    Velkomst v/ formanden
1.    Valg af dirigent: Christian Nøhr Hansen
2.    Valg af stemmetællere: Bo Højlund og Isabella Christensen

2.    Formandens beretning: Lægges ud på hjemmesiden separat.
Der er p.t. 414 medlemmer i foreningen.
Formandens beretning blev godkendt.

3.    Beretning fra de enkelte udvalg:
1.    Flugtskydning: Der har igen i år været fastelavnsskydning, hvilket er en tilbagevendende succes. Fastelavnsskydning vil også i 2017 blive afholdt hos dyrlæge Hans Jørgen i Saltofte.
Der bliver spurgt til holdskydning – hvis nogen er interesseret vil det kunne oprettes hold.
2.    Hundeudvalg: Lilli Pedersen pointerer, at hun fortsætter i hundeudvalget.
Der har været god deltagelse til de forskellige trænings hold. I august holdt udvalget ”bagagerumssalg” og karusseltræning. Der var en enkelt ”bagagerums-sælger” og ca. 10 deltagere til karusseltræning.
Flere instruktører har været på kursus i nye træningsprincipper – som opdatering eller ny uddannelse.
Nye folk – som instruktør eller hjælper – er velkommen
3.    Riffeludvalg: Trofæaftenen blev desværre aflyst -  måske fordi det var slået sammen med whiskysmagning, som kostede 349 kr.
Udvalget har i øvrigt holdt de sædvanlige arrangementer såsom bukkemorgen og tur til Hanebjerg Elgskydebane.
Der er fortsat god aktivitet på Vigersted skydebane – kunne dog godt ønske sig flere jægere fra Stenlille Jagtforening.
Holdskydningen blev i år vundet af Ringsted.
4.    Jagthorn: i 2015-2016 var der 23 blæsere fordelt på 3 hold: nybegyndere, øvede og ”madholdet””
Sæson 2016-2017 er startet den 6/10-2016.
5.    Jagttegn: Johnny Carlsen orienterede om, at der i sidste sæson havde været 6 elever, hvoraf de 5 havde bestået.
Johnny tager en sæson mere, og efterlyser i den forbindelse medunderviser, som
er indstillet på at uddanne sig som underviser i jagttegn.
6.    Husudvalget: står for vedligeholdelse af huset generelt. Står desuden for salg af kaffe, kage osv. ved aftalte arrangementer.  

4.    Regnskab v/ kassereren
Kassereren fremlagde regnskabet for 2016 og regnskabet for 2015.
Kassereren gjorde opmærksom på, at det efter generalforsamlingen 2015 – hvor nogle medlemmer havde kommenteret kraftigt på hundeudvalget regnskab – havde vist sig, at regnskabet var forkert bogført. Det er efterfølgende rettet. Rettelsen har ikke ændret noget på bundlinjen.
Generalforsamlingen foreslår, at bestyrelsen retter fokus mod foreningens aktiver, og får dette tilpasset, så det passer med virkeligheden.
Regnskabet blev herefter godkendt.

5.    Indkomne forslag. Ingen indkomne forslag

6.    Valg til bestyrelsen – ifølge vedtægterne skal bestyrelsen bestå af 5-7 medlemmer.
1.    Per Pedersen        Ej på valg        Har trukket sig fra bestyrelsen
2.    Jørgen Jensen        Ej på valg        Har trukket sig fra bestyrelsen
3.    Dorit Hejlesen                 På valg - genopstiller
4.    Lene Henriksen        Ej på valg        
5.    Leif Hansen        Ej på valg
6.    Allan Pedersen                På valg - genopstiller
7.    Ole Holck                På valg – genopstiller
Der blev opstillet 6 kandidater, og ved skriftlig afstemning blev afstemningen som nedenstående:
•    Arne Nielsen 23 stemmer
•    Carl Aage Arnstrøm 13 stemmer
•    Johnny Carlsen 16 stemmer
•    Dorit Hejlesen 26 stemmer
•    Ole Holck 25 stemmer
•    Allan Pedersen 26 stemmer
Bestyrelsen består herefter af:
•    Lene Henriksen    
•    Leif Hansen
•    Arne Nielsen
•    Johnny Carlsen
•    Dorit Hejlesen
•    Ole Holck
•    Allan Pedersen

Suppleanter:
•    Carsten Christensen             på valg - genvælges
•    Mark Hedegaard Jensen         Nyvalgt

7.    Valg til flugtskydningsudvalg:
1.    Allan Pedersen                På valg - genvælges
2.    Ole Holch         Ej på valg

8.    Valg til hundeudvalg:    
1.    Lilli Pedersen        Ej på valg
2.    Per Pedersen        Ej på valg
3.    Tina Højlund                På valg -  genvælges
4.    Karin Kjær                På valg - genvælges
5.    Bo Højlund                 på valg - genvælges
6.    Jørgen Jensen        Ej på valg – har trukket sig
7.    Carsten Christensen             På valg - modtager ikke genvalg
8.    Isabella Christensen     Ej på valg
9.    Dorthe Harpøth     Ej på valg
10.    Nicklas Eriksen                 Nyvalgt
11.    Carl Aage Arnstrøm             Nyvalgt
Hundeudvalget består efterfølgende af 9 medlemmer.

9.    Valg til riffeludvalg:
1.    Flemming M. Petersen            På valg - genvælges    
2.    Per T. Nielsen        Ej på valg    
3.    Mark Nielsen                På valg - genvælges
4.    Torben Hovmann     Ej på valg     

10.     Valg til Jagthornsudvalg:
1.    Johnny Nielsen                På valg – genvælges
Suppleant; Johnny Carlsen         Ej på valg

11.    Valg til Jagttegnsudvalg:
1.    Johnny Carlsen         Ej på valg
2.    Claus Bohmand        Ej på valg
3.    Jørgen Jensen        Ej på valg – har trukket sig fra udvalget
4.    Johnny Rohde                 Nyvalgt
Udvalget søger en mulig medunderviser - en, som kunne være interesseret i at tage uddannelsen som jagttegnsunderviser.

12.    Valg til husudvalg: Formanden for bestyrelsen er automatisk formand for husudvalget.
1.    Pia Hansen                På valg – genopstiller ikke
2.    Henrik Back         Ej på valg        
3.    Bo Højlund                På valg – genopstiller ikke
4.    Dorit Hejlesen                På valg - genvælges
5.    Tina Højlund        Ej på valg
6.    Leif Hansen        Ej på valg
7.    Lene Henriksen                Nyvalgt
8.    Ole Holch                Nyvalgt

13.    Valg ad revisorer:
1.    Ingrid Christiansen    Ej på valg    
2.    Else Jeppesen                På valg - genvælges
Suppleant:     
•    Lis Tanderup    Ej på valg     
        
14.    Fastsættelse af kontingent: Kontingentet forbliver uændret

15.    Eventuelt: Der blev uddelt jubilæumsnåle til:  Arne Nielsen 25 år, Leif Hansen 30 år, Jens Marcher 40 år, Carsten Lidsmoes 40 år, Jørgen Larsen 40 år, Kaj Nicholajsen 50 år.

Generalforsamlingen sluttede kl. 21.05

 
 

Referat fra Bestyrelsesmøde den 16. marts 2016
Deltagere: Per, Dorit, Allan, Ole, Jørgen og Lene
Afbud: Leif


1)    Kirsten Wingreen Jensen – sekr. På Stenlille skole – har henvendt til Stenlille Jagtforening mhp. at få hjælp til regulering af råger på skolens område.
Skolen sørger for tilladelse til regulering i perioden 01/05 til 15/06-2016 samt betaler for patronerne.
Jørgen kontakter skolen for at lave en aftale om hvordan og hvornår. Bent Hejlesen vil gerne deltage sammen med Jørgen.

2)    Whiskysmagning/trofæaften: Tilmelding til Jørgen eller Flemming inden den 23. marts. D.d. tilmelder følgende sig: Dorit, Ole, Per, Jørgen, Allan, Svend og Lene

3)    Varmepumper: Der er hentet 3 tilbud på opsætning af 2 nye varmepumper.
Nyrup El 27.820 kr.
J.N. Sorø 39.085 kr.
Ole Lunding 29.580 kr.
Bestyrelsen er enige om at benytte tilbuddet fra Nyrup El. Nyrup El er kendt med foreningens lokaler. Varmepumpen hæves op fra jorden og stikkontakt til køle- fryseskabe forventes udført indeholdt i tilbuddet.

4)    Danske Bank vil have cpr. nr. og kopi af kørekort/pas og sundhedskort på alle bestyrelsesmedlemmer. Årsagen er, at vi ikke har tegningsretten præciseret i vedtægterne.
Beholdning i banken: 75.857,14 kr.
Kassebeholdning: 1.949,00 kr.
Paypal: 0 kr.
 
5)    Foreningen forventer at få en stand på Hubertus husets contryfair den 12. og 13. august 2016.
På standen medtages:
•    Program 2016
•    Bannere
•    Brochure med billeder og kort orientering om, hvad vi står for. Jørgen spørger Karin, om hun vil hjælpe med det.
•    Buer – Torben?

6)    Andelslandsbyen i Holbæk holder ”jagtens dag” 13. og 14. august 2016

7)    Næste møde 10. maj 2016 kl. 19.00

 

Referat fra Bestyrelsesmøde den 8. februar 2016
Deltagere: Per, Dorit, Allan, Ole, Leif, Jørgen og Lene
Afbud:

1)    Siden sidst:

2)    Fastelavnsskydning 7/2-2016 var en succes med ca. 25 skydende

Kredsmøde på Damme Kro på Møn den 12/3. Deltagere fra Stenlille Jagtforening Allan, Ole, Per, Lilli, Jørgen og Lene


Nogen medlemmer reserverer foreningens lokaler ud fra kalenderen på hjemmesiden.
Det går ikke. Kalenderen på hjemmesiden oplyser kun om foreningens aktiviteter.  
Leje af hus / område kan kun ske efter kontakt og aftale med kasserer Dorit Hejlesen

Jagttegn: Medlemmerne til jagttegnsudvalget blev valgt på generalforsamlingen, og undervisningen er startet i december 2015 for 5 elever.  
Per indkalder jagttegnsudvalget til et møde, hvor udvalget kan konstituere sig, samtidig med at udvalget orienteres om foreningens forventninger til udvalget.

Per redigerer listen over udvalgsmedlemmer og mailer den rundt.

Forslag: lave opfølgningskursus for jagttegnselever. Indholdet kunne eks. være: jagtlejekontrakt / hvordan holdes jagt / uskrevne regler / Hvad kan der søges tilskud til og hvordan.

3)    Orientering fra kasseren: Foreningen har 75.057 kr. i Danske Bank. 5.226 kr. i kassen.
Dorit har undersøgt hvad det vil koste at få Mobil Pay.
Det vil kræve en mobiltelefon med abonnement (ikke taletid) til 99 kr. pr. måned. Vi taler om at afmelde foreningens fastnettelefon, og blot bevare bredbåndsforbindelsen og i stedet oprette mobilabonnement med MobilPay.
Per giver opgaven til Lilli

35 medlemmer er i restance. Dorit trækker ny liste i slutningen af februar, og fremsender herefter rykkere.


4)
    Ole har fået lovning på en stand på Hubertus husets ”Contryfair” i august.
Forslag til emner på standen:
Bueskydning – Per kontakter Brian Lisborg
Fortælling om jagtforeningen
Hverve medlemmer

5)     Køb af jord: vi har ikke midlerne og heller ikke aktiviteter som kan understøtte at vi låner pengene.

Whiskysmagning/trofæaften – tilmelding senest 23/3 til Jørgen eller Flemming

Det ser ud til at nogen slukker varmepumperne på kontakten på udedelen eller på relæet. Det kan varmepumperne ikke holde til. Vi skifter kontakten, så den ikke kan slukkes på udedelen. Lene laver et lamineret skilt til hver af varmepumperne indenfor, som tydeligt oplyser, at varmepumpen kun må tændes og slukkes på fjernbetjeningen. Når lokalerne forlades stilles fjernbetjeningen på 17 gr.

Fisketur – afventer

6)    Næste møde dag den 16. marts kl. 19.00, hvor vi udover standarddagsordenen skal behandle
-    Nye varmepumper?
-    Whiskysmagning / trofæaften

Ref. Lene Henriksen

  Til toppen af siden

I vores jagtforeningen

 

OBS OBS OBS

--------------------------------------------
Meld dig ind i vores jagtforening her

-----------------------------------------------

Hent og se vores program for 2020

----------------------------------------------

 

Kommende aktiviteter

Jagthornsblæsning
Tor Jan 23, 2020 @18:30 - 01:00AM
Kragedagen
Lør Jan 25, 2020 @08:00 -
Lydighedstræning
Søn Jan 26, 2020 @09:30 -
Sorø Jægerråd holder årsmøde
Man Jan 27, 2020 @19:00 - 09:00PM
Foredrag v/ Per Kauffmann
Tir Jan 28, 2020 @19:00 - 09:00PM